Høringsuttalelse: Plikt om lydopptak ved yting av investeringstjenester

VFF avga 27. september 2019 høringsuttalelse til Finansdepartementet om plikt til lydopptak ved yting av investeringstjenester.

Foreningen gir uttrykk for at man er tilfreds med at plikten begrenses til de tilfellene der forvaltningsselskapet yter investeringstjenester. Forvaltningsselskaper kan ha tillatelse til å drive aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. AIF-forvaltere kan også drive med mottak og formidling av ordrer. VFF skriver at det i praksis kan være vanskelig å skille mellom aktiv forvaltning som etter forslaget skal være lydopptakspliktig, og alminnelig fondsforvaltning som ikke er det. Det oppstår lett overskuddsinformasjon som skal håndteres i henhold til et meget strengt personvernregelverk. VFF vektlegger at det etter regelverket er alternative måter å dokumentere kundekontakt på, og som kan komme istedenfor lydopptak. VFF gir uttrykk for at regelverket innebærer spenninger mellom kryssende hensyn; hensynet til transparens, til personvern osv., som kan være meget krevende å finne gode og balanserte løsninger på. Selskapene må få utøve et godt skjønn ved utøvelsen av reglene. Finanstilsynet bes om å legge EU-prinsippet om proporsjonalitet til grunn i tilsynsarbeidet.