Høringsuttalselse om overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud

VFF avga 27. september 2019 høringsuttalelse til Finansdepartementet om overtakelsestilbud – frivillig og pliktig tilbud.

Høringen gjelder Verdipapirlovutvalgets sjette delutredning, NOU 2019:1. Foreningen skriver i uttalelsen at reglene om overtakelsestilbud spiller en meget viktig rolle for et velordnet og godt fungerende verdipapirmarked og har store samfunnsøkonomiske virkninger. Regelverket skal tilrettelegge for ønskede strukturendringer i næringslivet samtidig som minoritetseierne får ivaretatt sine interesser ved eierskifter. Fondsbransjen er en betydelig investor i aksjer, i all hovedsak børsnoterte, som tilbudspliktreglene også gjelder for. Bransjen har derfor klare interesser i et oversiktlig og godt regelverk på dette området. Lovutvalget har gjort et grundig arbeid som VFF i all hovedsak stiller seg bak.