Har spart 6 milliarder kroner i IPS

Nordmenn sparte over 2 milliarder kroner i ordningen for individuell pensjonssparing (IPS) i 2019, og har nå over 6 milliarder stående på sine IPS-kontoer.

Det er inngått over 127 000 avtaler om sparing i IPS-ordningen, som trådte i kraft i november 2017. Totalt er det spart 6 milliarder kroner på kontoene. Det viser ny statistikk fra Finans Norge, hvor VFFs medlemmer har bidratt med data.

Ordningen innebærer at du ikke betaler skatt av pengene du sparer, før du tar dem ut som pensjon. Dermed er det en utsatt skattefordel ved denne sparingen. Hensikten er å motivere nordmenn til å spare til egen pensjon i tillegg til hva de får fra folketrygden og arbeidsgiverens pensjonsordning.

Sparebeløp øker med alderen

I gjennomsnitt sparte hver person 16 775 kroner i fjor*. Gjennomsnittlig sparebeløp øker med alderen, der de yngste i snitt sparte 4864 kroner, mens de over 60 år sparte mest med et snitt på 25 775 kroner.

Det inngås IPS-avtaler i alle aldersgrupper, men det er personer mellom 50-59 år som er mest ivrige. Over 38 000 i denne aldersgruppen har tatt i bruk ordningen.

Menn sparer mest

Kvinnenes andel av den totale IPS-sparingen i 2019 var på 42 prosent. Totalt 57 000 kvinner har spart i IPS, mot 70 000 menn. Det tilsvarer en kvinneandel på 44 prosent.

Kilde: Finans Norge og VFF
Kilde: Finans Norge og VFF

Om ordningen for individuell pensjonssparing (IPS):

  • Maksimalt årlig sparebeløp er 40.000 kroner.
  • Du får fradrag i alminnelig inntekt for innskuddet. Pengene beskattes som alminnelig inntekt ved utbetaling.
  • Det betales ikke formueskatt av pengene.
  • Du kan spare på IPS-konto fra du er 18 år til fylte 75 år
  • Pengene er bundet frem til pensjonsalder og kan tidligst utbetales fra fylte 62 år.
  • Utbetaling kan minimum skje over ti år, minst til fylte 80 år.
  • IPS kan tilbys av forvaltningsselskap for verdipapirfond, banker, livsforsikringsselskaper, pensjonsforetak og verdipapirforetak. Det er ikke satt noen begrensning i hvilke verdipapirer du kan investere i.

*Gjennomsnittlig innbetaling er basert på antall IPS-avtaler. Det kan være IPS-avtaler hvor det ikke er gjort noen innbetaling. Faktisk gjennomsnitlig innbetaling vil derfor være høyere enn tallene i grafen.

Les mer om IPS i Den lille fondshåndboken