Høring: Gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

​Foreningen avga 17. august 2020 høringsuttalelse om gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Saken handler hovedsakelig om implementering av et nytt EU-direktiv om covered bonds, 2019/2162. Det har til nå ikke vært noen felles regulering på dette området. Norge har et relativt morderne regelverk for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), men det må gjøres flere tilpasninger som følge av EU-direktivet. De fleste endringene relaterer seg til finansvirksomhetsloven og tilhørende forskrift, men det foreslås også endringer i verdipapirfondloven. VFF er positiv til at det nå etableres et harmonisert reguleringsregime innenfor EØS på dette området. Det tjener både utsteder- og investorinteresser.

Det gis i uttalelsen uttrykk for at foreningens hovedinteresse er knyttet til OMF som plasseringsalternativ og den informasjonen som skal gis om instrumentene. Norske verdipapirfond plasserer betydelige midler i OMF. Forslagene til nye lovregler endrer ikke de ganske vide plasseringsbegrensningene for disse instrumentene som følger av verdipapirfondloven § 6-6 og § 6-7. Det foreslås en overgangsordning på 30 måneder som kommer til anvendelse for obligasjoner som er utstedt etter gammelt regelverk. VFF stiller seg positiv til forslagene til nye informasjonskrav for OMF i finansforetaksforskriften.