Høring om forskrifter mv. om egen pensjonskonto

Verdipapirfondenes forening – næringspolitikk (VFFN) har sendt høringssvar til Finansdepartements høring 8. mai 2020 om forskrifter mv. om egen pensjonskonto (EPK).

Høringsfristen var 3. august 2020. I høringsuttalelsen tar foreningen til orde for at begge de to modeller for beregning av standard kompensasjon for arbeidstakere som har valgt selvvalgt pensjonsleverandør som presenteres i høringsnotatet bør åpnes for i forskriftsreglene om egen pensjonskonto.

Videre tar foreningen til orde for at oppgjørsfristen for overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto bør kortes ned fra dagens frist, som er én måned.

Foreningen støtter i uttalelsen at man opprettholder ambisjonen om å sette i verk regelverket om egen pensjonskonto fra 1. januar 2021. Foreningen støtter samtidig forslaget om tidligere ikrafttredelse av lovbestemmelsen om digitalt førstevalg.