Høringsuttalelse: Administrative sanksjoner

Foreningen avga 20. desember 2020 høringsuttalelse om administrative sanksjoner ved overtredelse av EuVECA, EuSEF, ELTIF og pengemarkedsfondforordningen.

Sanksjonene har et pønalt preg og regnes som straff etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Reaksjonsmiddelet kommer i tillegg til administrative tiltak og straff i Grunnlovens forstand. Foreningen sier seg innforstått med at man gjennomfører dette virkemiddelet i norsk fondslovgivning. Det skal virke effektivt, være proporsjonalt til overtredelsen og skal ha en avskrekkende virkning. Samtidig minner foreningen om at det er viktig å ivareta sentrale rettssikkerhetshensyn. Det legges til grunn at Finanstilsynet ikke benytter seg av administrative sanksjoner før mindre inngripende tiltak er grundig vurdert.