Høringsuttalelse: Rundskriv om utkontraktering

Verdipapirfondenes forening har den 24. august 2020 avgitt en kort høringsuttalelse til Finanstilsynets utkast til retningslinjer for utkontraktering.

VFF er positive til at det kommer et rundskriv om temaet, men mener man gjerne kunne skrevet mer om skillet mellom tjenestekjøp og utkontraktering. I tillegg har vi foreslått en presisering for å tydeliggjøre at det ikke gjelder en generell meldeplikt til Finanstilsynet ved utkontraktering, men kun er meldeplikt der forvaltningsselskaper utkontrakterer oppgaver som har betydning for den konsesjonspliktige virksomheten.