Innskjerper krav til offisiell rating for rentefond

VFF innskjerper kravene til offisiell rating for fond som i henhold til foreningens bransjestandard er klassifisert som pengemarkeds- og obligasjonsfond.

Verdipapirfondenes forenings (VFF) bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefondangir retningslinjer for investeringsuniverset for ulike typer rentefond.

Bransjestandarden stiller som krav for pengemarkeds- og obligasjonsfondenes investeringsunivers at det skal foreligge offisiell rating fra minst ett ratingbyrå med konsesjon fra ESMA, der kravet er at utstederen eller verdipapiret selv har en rating på minimum BBB- («Investment Grade»).

Siden utbredelsen av offisiell rating i det norske markedet historisk har vært begrenset har VFF tidligere benyttet skyggeratinger, og senere prisingsinformasjon fra Nordic Bond Pricing, for å definere investeringsuniverset for pengemarkeds- og obligasjonsfond i de tilfeller offisiell rating ikke foreligger.

Styret i VFF har nå vedtatt gradvis å innskjerpe kravene for obligasjons- og pengemarkedsfondene. Dette gjøres ved å innføre en trinnvis nedtrapping av maksimal andel av porteføljen i obligasjons- og pengemarkedsfondene som kan bestå av ikke-ratede industripapirer (inkl. kraft).

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at verdipapirfond som etter VFFs bransjestandard er klassifisert som «Andre rentefond» ikke er berørt av dette. Se dette informasjonsbrevet for ytterligere detaljer.