Avklaring fra Skatteetaten om utdeling fra verdipapirfond med andelsklasser

Foreningen fikk 29. september 2021 svar fra Skatteetaten på spørsmål om de skattemessige konsekvensene av utdelinger fra verdipapirfond med andelsklasser.

Som omtalt i MedlemsNytt 8-2021, sendte foreningen spørsmål til Skatteetaten i februar 2021 om de skattemessige konsekvensene av utdeling fra et verdipapirfond med andelsklasser etter skatteloven § 10-20 første ledd.

29. september kom svarbrevet, som er vedlagt her.

Konklusjonen fra Skatteetaten er følgende: «Skattekontoret mener, basert på de forutsetninger som er beskrevet ovenfor, at skatteloven ikke er til hinder for at det deles ut et høyere beløp enn samlet skattemessig resultat som tilordnes en andelsklasse når resultatet er ulikt mellom ulike andelsklasser. Det utdelende fondet vil ha rett til fradrag for hele beløpet under forutsetning av at beløpet beskattes som rente på andelseiernes hånd.»