Høring: Ny lov om opplysninger om bærekraft

Foreningen sendte 7. januar 2021 svar på Finansdepartementets høring til ny lov om opplysninger om bærekraft.

En ny lov om bærekraft har vært på høring. Loven gjennomfører forordning 2019/2088 (offentliggjøringsforordningen/SFDR) og forordning 2020/852 (klassifiseringsforordningen) ved inkorporasjon. VFF har avgitt en kort høringsuttalelse der vi støtter at gjennomføringen skjer i lov, påpeker viktigheten av at norsk håndheving er i tråd med forståelsen av reglene i EU, og peker på problemet med tilgjengelige data for rapporteringen.