Svar på henvendelse om ansatterepresentanter i styret i fondsforvaltningsselskaper

Den 2. november fikk sekretariatet svar på en henvendelse sendt til Arbeids- og sosialdepartementet som gjaldt aksjelovens krav til ansatterepresentanter i styret.

Bakgrunnen var at det var uklart om representasjonsforskriften, som gir unntak for aksjelovens krav, fortsatt omfatter fondsforvaltningsselskaper.

Arbeids- og sosialdepartementet legger til grunn at aksjelovens krav til ansatterepresentanter i styret ikke gjelder for fondsforvaltningsselskap. Den primære begrunnelsen er ikke at forvaltningsselskap er omfattet av unntaket i representasjonsforskriften, men lex specialis-prinsippet. Departementet legger til grunn at verdipapirfondforskriften, jf. § 2-6 tredje ledd regulerer styresammensetningen i fondsforvaltningsselskaper, og at denne særreguleringen for forvaltningsselskaper innebærer at de ikke er omfattet av det mer generelle kravet til styresammensetning i aksjeloven.