Brev til Finansdepartementet

Inntektsdeling mellom forvaltningsselskap og andelseier

Verdipapirfondenes forening sendte 31. mars 2023 brev til Finansdepartementet der foreningen ba departementet om å klargjøre hvorvidt det etter norsk rett er lovlig adgang for et forvaltningsselskap til å inngå avtaler om deling sin selskapsinntekt med andelseiere i verdipapirfond forvaltet av selskapet.