VFF innskjerper krav til offisiell rating for rentefond

VFF innskjerper kravene til offisiell rating for fond som i henhold til foreningens bransjestandard er klassifisert som likviditets- og obligasjonsfond. I 2020 ble dette gjort for industripapirer (inkl. kraft). Nå gjøres det tilsvarende for bank- og finanspapirer.

Verdipapirfondenes forenings (VFF) bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond angir retningslinjer for investeringsuniverset for ulike typer rentefond.

Bransjestandarden stiller som krav for likviditets- og obligasjonsfondenes investeringsunivers at det skal foreligge offisiell rating fra minst ett ratingbyrå med konsesjon fra ESMA, der kravet er at utstederen eller verdipapiret selv har en rating på minimum BBB- («Investment Grade»).

Siden utbredelsen av offisiell rating i det norske markedet historisk har vært begrenset har VFF tidligere benyttet skyggeratinger, og senere prisingsinformasjon fra Nordic Bond Pricing, for å definere investeringsuniverset for likviditets- og obligasjonsfond i de tilfeller offisiell rating ikke foreligger.

Styret i VFF har vedtatt gradvis å innskjerpe kravene for likviditets- og obligasjonsfondene. I 2020 ble det innført en trinnvis nedtrapping av maksimal andel av porteføljen i som kan bestå av ikke-ratede industripapirer (inkl. kraft). Nå innføres en tilsvarende (men ikke identisk) modell for maksimal andel av porteføljen som kan plasseres i bank- og finanspapirer uten offisiell rating. Det innføres også et tilleggskrav som innebærer at summen av plasseringer i industri (inkl. kraft) og bank/finans som likviditets- og obligasjonsfondene kan plassere i ikke-ratede papirer, settes til maksimalt 25% av porteføljen når siste trinn i trappen er nådd (og tilsvarende 50% når første trinn innføres).

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at verdipapirfond som etter VFFs bransjestandard er klassifisert som «Andre rentefond» ikke er berørt av dette. Se dette informasjonsbrevet for nærmere detaljer.