Fond som ikke er verdipapirfond

De siste årene har det dukket opp en flora av nye plasseringsprodukter. De har mange navn, for eksempel private equity-fond, hedgefond, eiendomsfond osv. Disse produktene har ikke nødvendigvis høyere risiko enn verdipapirfond, men mange av dem er underlagt mindre lovregulert investorbeskyttelse.

 1. Det finnes ingen eksakt og entydig definisjon av begrepet hedgefond. Et hedgefond er ikke pålagt å følge den norske verdipapirfondloven eller EUs UCITS-direktiv, og hedgefondene står fritt til å benytte ulike finansielle instrumenter. Et hedgefond kan også handle verdipapirer ”short”, noe som innebærer at fondet selger lånte verdipapirer, for så å kjøpe de lånte papirene på et senere tidspunkt (med andre ord et forsøk på å få fortjeneste i et fallende marked).

 2. Kredittrisiko er sannsynligheten for at en utsteder av en obligasjon ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonen forfaller. Obligasjonsfond og pengemarkedsfond er utsatt for slik kredittrisiko gjennom sine investeringer i obligasjoner.

 3. I alle plasseringer er det en viss risiko for at du midlertidig mister tilgangen til investerte midler. Dette kan være planlagt, for eksempel ved at plasseringen har en bindingstid. Men det kan også være uventet, for eksempel ved at plasseringene ikke kan konverteres til kontanter fordi det mangler kjøpere i markedet. Lovkravene til ordinære verdipapirfond sikrer at fondene investerer i verdipapirer som er omsettelige i regulerte markeder. Dette eliminerer ikke likviditetsrisikoen helt, men gjør den så liten som mulig.

 4. Dette er den mest sentrale form for risiko i et aksjefond. Markedsrisiko kan beskrives som graden og hyppigheten av verdisvingninger i et aksjemarked som helhet. Markedsrisiko kalles også for systematisk risiko eller systemrisiko, og er en risiko man ikke kan redusere ved å spre investeringene på flere aksjer i det samme markedet.

 5. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 6. Et investeringsmandat gir retningslinjer for hvordan et forvaltningsselskap skal plassere det enkelte fonds midler. Investeringsmandatet kan i tillegg til investeringsuniverset også inneholde retningslinjer for verdipapirfondets forvaltningsstil.

 7. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

I produkter med lite eller ingen lovregulering vil den enkelte tilbyder ha store frihetsgrader av innebygget investorbeskyttelse. Mange av disse tilbyderne er svært seriøse, og leverer sunne produktstrukturer.

Men det finnes dessverre også aktører som velger å bruke betegnelsen ”fond” om sine produkter, der de ordlegger seg som om det skulle være et verdipapirfond, selv om deres ”fond” mangler mange av de investorbeskyttende kvaliteter som kjennetegner det lovregulerte verdipapirfondet. I slike tilfeller er betegnelsen ”fond” direkte misvisende og egnet til å forlede godtroende sparere.

Bildet er altså nyansert. Blant for eksempel utenlandsregistrerte hedgefond667a8ce86b8ff kan du finne fond med like stor investorbeskyttelse som verdipapirfond, eller du kan finne fond med lav investorbeskyttelse. I tillegg vil noen hedgefond ha investeringsmandat667a8ce86bb0d med svært høy risikoprofil (som oftest kombinert med såkalt gearing), mens andre kan ha svært lav risikoprofil.

Fordi mange plasseringsprodukter ikke gir deg tilsvarende investorbeskyttelse som i et verdipapirfond, må du selv forut for en plassering i slike produkter legge vesentlig mer arbeid i å kontrollere produktets egenskaper.

Du bør blant annet sette deg inn i:

 • hvilken risiko667a8ce86bb80 du påtar deg (det kan være likviditetsrisiko, kredittrisiko, markedsrisiko, forvalterisiko)

 • kostnadene ved å investere

 • hva slags informasjon du vil få om verdiutviklingen

 • hvor raskt du kan selge deg ut og i så fall hvordan verdien av din investering fastsettes når den omgjøres til kontanter

 • om tilbyder er tilknyttet klageordning 

 • om investerte midler oppbevares på en sikker måte

 • om forvalter er underlagt tilsyn som kontrollerer at sparepengene dine faktisk investeres som forespeilet.

 1. Det finnes ingen eksakt og entydig definisjon av begrepet hedgefond. Et hedgefond er ikke pålagt å følge den norske verdipapirfondloven eller EUs UCITS-direktiv, og hedgefondene står fritt til å benytte ulike finansielle instrumenter. Et hedgefond kan også handle verdipapirer ”short”, noe som innebærer at fondet selger lånte verdipapirer, for så å kjøpe de lånte papirene på et senere tidspunkt (med andre ord et forsøk på å få fortjeneste i et fallende marked).

 2. Kredittrisiko er sannsynligheten for at en utsteder av en obligasjon ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonen forfaller. Obligasjonsfond og pengemarkedsfond er utsatt for slik kredittrisiko gjennom sine investeringer i obligasjoner.

 3. I alle plasseringer er det en viss risiko for at du midlertidig mister tilgangen til investerte midler. Dette kan være planlagt, for eksempel ved at plasseringen har en bindingstid. Men det kan også være uventet, for eksempel ved at plasseringene ikke kan konverteres til kontanter fordi det mangler kjøpere i markedet. Lovkravene til ordinære verdipapirfond sikrer at fondene investerer i verdipapirer som er omsettelige i regulerte markeder. Dette eliminerer ikke likviditetsrisikoen helt, men gjør den så liten som mulig.

 4. Dette er den mest sentrale form for risiko i et aksjefond. Markedsrisiko kan beskrives som graden og hyppigheten av verdisvingninger i et aksjemarked som helhet. Markedsrisiko kalles også for systematisk risiko eller systemrisiko, og er en risiko man ikke kan redusere ved å spre investeringene på flere aksjer i det samme markedet.

 5. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 6. Et investeringsmandat gir retningslinjer for hvordan et forvaltningsselskap skal plassere det enkelte fonds midler. Investeringsmandatet kan i tillegg til investeringsuniverset også inneholde retningslinjer for verdipapirfondets forvaltningsstil.

 7. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

Les mer om de ulike fondstypene

Hva er verdipapirfond