Regjeringen svekker OTP

Verdipapirfondenes forening beklager Finansdepartementets beslutning om at arbeidsgiver skal dekke både administrative kostnader og forvaltningskostnader ved tjenestepensjonsordninger.

Finansdepartementet har i den endelige forskriften til OTP-loven som ble fastsatt i dag dermed sett bort fra innvendingene fra en rekke høringsinstanser, deriblant Kredittilsynet, Norges Bank, Konkurransetilsynet, Næringsdepartementet og Verdipapirfondenes forening.

Kostnadsfokus overskygger nettoavkastning
At arbeidsgiver bærer alle kostnadene mens arbeidstaker får hele avkastningen på midlene kan ifølge administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening bidra til at mange arbeidsgivere legger for stor vekt på kostnadene ved valg av løsning, og for lite vekt på forventet avkastning.

- Resultatet kan bli stor utbredelse av ”billige” forvaltningsløsninger hvor andelen aksjer er lav, med tilhørende lav avkastning på lang sikt. Særlig for yngre arbeidstakere med lang oppsparingstid vil slike ”billige” forvaltningsløsninger kunne få store konsekvenser for størrelsen på fremtidig pensjon. Mange arbeidstakere vil nå være prisgitt arbeidsgivers vilje og evne til å fremforhandle og bekoste en god løsning, sier Ruud.

- For arbeidstakerne blir det viktigste nå å legge press på arbeidsgiveren sin til å velge en løsning med så stor fleksibilitet som mulig, hvor det først og fremst gis mulighet til å velge en høy aksjeeksponering. Vi beklager at Finansdepartementet ikke legger bedre til rette for fleksible løsninger der den enkelte kan stå helt fritt til å velge hvor stor andel aksjer man ønsker å ha, sier Ruud.

Ingen skjulte kostnader i fond
I debatten om forskriften har enkelte aktører antydet at en viktig grunn til at arbeidsgiverne bør betale alle kostnadene er at det gjør kostnadene mer synlige, og at det dermed oppstår et press for å få kostnadene ned. Men for verdipapirfond er kostnadene allerede svært synlige.

Verdipapirfondenes forening etablerte for flere år siden en informasjonsstandard som innebærer at standardisert og full kostnadsinformasjon om fondene daglig gis i en rekke aviser, på internett og i andre medier. Her gis opplysninger om årlig forvaltningshonorar, tegningsgebyr og innløsingsgebyr på samme måte for alle verdipapirfond.

- Kostnader i verdipapirfond er svært synlige, lette å finne frem til og lette å sammenligne på tvers av ulike fond og ulike forvaltere. Ingen andre finansielle plasseringsprodukter er i nærheten av tilsvarende gjennomsiktighet og sammenlignbarhet, sier Ruud.