Svært god forbrukerbeskyttelse i verdipapirfond

Den strenge lovreguleringen av verdipapirfond er unik. En egen lov regulerer måten fondene forvaltes på og gir andelseierne omfattende beskyttelse. Av alle spareprodukter er det bare bankinnskudd som er like gjennomregulert som verdipapirfond.

Verdipapirfondloven regulerer verdipapirfondenes og forvaltningsselskapenes organisering og handlefrihet. Denne loven er spesielt innrettet for å ivareta interessene til småsparere som ikke selv har noen innsikt i verdipapirmarkedene.

Men ikke alt som kalles ”fond” er verdipapirfond. Aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond er alle sammen verdipapirfond (se tekstboks). Derimot er syndikerte eiendomsfond, private equity-fond, de fleste hedgefond og såkalte strukturerte produkter ikke verdipapirfond, og heller ikke underlagt like omfattende regulering.

Lovreguleringen av verdipapirfond sikrer andelseierne blant annet fyldig informasjon om hvert enkelt fond, god risikospredning innenfor den type verdipapirer og markeder fondet investerer i, sikker oppbevaring og rask og enkel tilgang til pengene som er investert i verdipapirfondet.

I tillegg publiserer en rekke aviser og nettsteder daglig oppdaterte opplysninger om nettoavkastning på samme måte for alle verdipapirfond. Ingen andre finansielle plasseringsprodukter er i nærheten av tilsvarende gjennomsiktighet og sammenlignbarhet på tvers av ulike leverandører.

Dette sikrer lovreguleringen deg som andelseier

  • Gyldig informasjon: Verdipapirfond er gjennomsiktige, og skal alltid være det. Forvaltningsselskapet plikter å oppgi informasjon om blant annet fondets risiko, hvilke kostnader som påløper, hvilke verdipapirmarkeder fondet investerer i og hvilken netto avkastning fondet har gitt. Som andelseier får du dermed løpende oversikt over hvor pengene dine er investert, hva forvaltningen koster deg og hvilken avkastning du til enhver tid sitter igjen med - etter kostnader.
  • Riktig prising: Verdipapirfond investerer i all hovedsak i likvide papirer som omsettes over børs. Dette gjør at verdien av fondsandelene kan fastsettes på grunnlag av observerte markedspriser på de verdipapirer fondet er investert i. Kredittilsynet fører dessuten tilsyn med at forvaltningsselskapene har systemer og rutiner som sikrer at verdsettelsen av andelene ikke er vilkårlig, men gjøres på en systematisk og betryggende måte.
  • Daglig tegning og innløsing: At et verdipapirfond investerer i likvide papirer innebærer samtidig at det daglig kan fastsettes kurs og du som investor daglig vil kunne tegne eller innløse andeler i fondet. Derfor er ikke sparepengene dine innelåst dersom du for eksempel skulle ønske å disponere dem tidligere enn opprinnelig planlagt. Andelene dine kan du altså innløse når som helst og samtidig være trygg på at kursen hver eneste dag gjenspeiler markedsverdien.
  • God risikospredning: Forvaltningsselskapet plikter å spre verdipapirfondets plasseringer på flere verdipapirer innenfor det investeringsmandatet fondet har. Et verdipapirfond kan heller ikke ha plassert en stor andel av den totale forvaltningskapitalen i ett selskap. På denne måten spres risikoen i fondets investeringer og sannsynligheten for store tap blir vesentlig redusert.
  • Sikker oppbevaring: Alle midlene i et verdipapirfond oppbevares i en uavhengig bank (kalt depotbank). Depotbanken forestår alle inn- og utbetalinger i fondet og fører kontroll med at de disposisjonene forvaltningsselskapet gjør er i tråd med lovverket og fondets investeringsmandat. Dette sikkerhetssystemet trygger andelseiernes midler og forsikrer mot svindel.