Trygge verdipapirfond

Den trygge verden. Slik beskriver økonomiredaktør Ola Storeng i Aftenposten sparing i bank og aksjefond. Og det gjør han rett i. Sammenlignet med mange alternative investeringer er verdipapirfond og bankinnskudd gjennomregulerte spareprodukter hvor det offentlige stiller strenge krav til både produktene og selskapene. Dette gir deg som sparer verdifull beskyttelse og trygghet.

Aftenposten har i den siste tiden satt søkelyset på såkalte alternative investeringer (se blant annet her). I en kommentarartikkel tirsdag 5. september tar Ola Storeng opp forholdet mellom risiko, forventet avkastning og gjennomsiktigheten i alternative investeringer sammenlignet med andre spareprodukter.

Som Storeng helt riktig påpeker er det i denne sammenhengen viktig å være klar over at verdipapirfond er strengt regulerte spareprodukter og at denne reguleringen bidrar til å skape trygghet for investorene. Denne tryggheten skapes gjennom reguleringen blant annet ved at:

Verdipapirfond gir god risikospredning. Ved å investere i likvide verdipapirer og spre investeringen på flere verdipapirer reduseres risikoen på fondets samlede plasseringer.

Verdipapirfond er gjennomsiktige. Du får standardisert informasjon om hvilke kostnader som påløper i alle verdipapirfond, hvilken risiko hvert enkelt fond er eksponert for og hvilket investeringsmandat hvert enkelt fond har. Dermed får du som investor god oversikt over hvilken risiko du tar, hvor pengene dine er investert og hva forvaltningen koster deg.

Den daglige avkastningen som oppgis i et verdipapirfond er fratrukket alle kostnader. Det ligger med andre ord ingen skjulte kostnader på lur som ytterligere vil redusere investorenes avkastning.

Alle verdipapirfond har avtale med en uavhengig depotbank som tar hånd om fondets verdipapirer og kontanter

God oversikt
I tillegg sørger bransjens informasjonsstandard for at standardisert og full kostnadsinformasjon om fondene publiseres daglig i en rekke aviser, internett og andre medier. Her får investorene alltid oppdaterte opplysninger om nettoavkastning, investeringsmandat, årlig forvaltningshonorar, tegningsgebyr og innløsingsgebyr på samme måte for alle verdipapirfond. Ingen andre finansielle plasseringsprodukter er i nærheten av tilsvarende gjennomsiktighet og sammenlignbarhet på tvers av ulike leverandører.

Relaterte saker

Svært god forbrukerbeskyttelse i verdipapirfond

Den strenge lovreguleringen av verdipapirfond er unik. En egen lov regulerer måten fondene forvaltes på og gir andelseierne omfattende beskyttelse. Av alle spareprodukter er det bare bankinnskudd som er like gjennomregulert som verdipapirfond.

Les mer