Ulver i fondsklær

I DN Privatøkonomi for november kan vi lese at seksjonssjef Eystein Kleven i Kredittilsynet og journalist Vidar Ivarsen i DN begge advarer mot at ikke alt som kalles ”fond” er omfattet av den samme sterke forbrukerbeskyttelsen som verdipapirfond. I mange tilfeller er betegnelsen «fond» direkte misvisende og egnet til å forlede godtroende sparere. Verdipapirfond har derimot svært god forbrukerbeskyttelse

DN omtaler såkalte kraftfond, hvor avkastningen på innskutte sparepenger skal komme fra handel med kraftkontrakter. Dette er et lite gjennomsiktig marked hvor det også har vist seg at store enkeltaktører kan ha vesentlig innflytelse på markedsprisen, skriver Vidar Ivarsen.

Tilsvarende sier Eystein Kleven det er viktig at markedet er klar over at disse produktene ikke er underlagt tilsyn eller regulering fra Kredittilsynet og at de slik sett skiller seg grunnleggende fra verdipapirfond, som er et lovbeskyttet begrep.

Kontrasten til verdipapirfond er stor. Aksjemarkedene, pengemarkedene og obligasjonsmarkedene som verdipapirfond hovedsakelig investerer i er gjennomsiktige og gjennomregulerte markeder hvor svært mange uavhengige aktører deltar på lik fot. I tillegg til beskyttelsen som ligger innbakt i at verdipapirmarkedene er velfungerende er det i verdipapirfondene lagt inn ekstra beskyttelse for deg som forbruker.

Den strenge lovreguleringen av verdipapirfond er unik og gir andelseierne omfattende beskyttelse. Av alle spareprodukter er det bare bankinnskudd som er like gjennomregulert som verdipapirfond.

Lovreguleringen av verdipapirfond sikrer andelseierne blant annet fyldig informasjon om hvert enkelt fond, god risikospredning innenfor den type verdipapirer og markeder fondet investerer i, sikker oppbevaring og rask og enkel tilgang til pengene som er investert i verdipapirfondet.

Relaterte saker

Svært god forbrukerbeskyttelse i verdipapirfond

Den strenge lovreguleringen av verdipapirfond er unik. En egen lov regulerer måten fondene forvaltes på og gir andelseierne omfattende beskyttelse. Av alle spareprodukter er det bare bankinnskudd som er like gjennomregulert som verdipapirfond.

Les mer