Gode rammebetingelser for fondsbransjen

Administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening reiser i et innlegg i DN 9. mai spørsmål ved Finansdepartementets arbeid på finansmarkedsområdet. Det er det ikke grunn til. Departementets arbeid med hensiktsmessige og velutviklede regelverk på finansmarkedsområdet har vært meget omfattende de senere år.

Ruud tar i innlegget opp behandlingen av spørsmålet om det etter gjeldende rett er adgang til å fusjonere verdipapirfond. Etter departementets vurdering er det etter gjeldende rett ikke adgang til dette. Både klagerne og Verdipapirfondenes forening har lenge vært kjent med departementets foreløpige standpunkt. Spørsmålet om det skal foreslås lovregler som tillater fusjon av fond, er til vurdering. Kredittilsynet har gitt et innspill til slik vurdering i brev til departementet 3. mai i år.

Ruud tar også opp spørsmålet om å foreslå lovregler om såkalte hedgefond, eller spesialfond. I mitt innlegg på Fondsdagen nylig opplyste jeg at departementet, avhengig av konklusjonene på en rekke avveiningsspørsmål, tar sikte på å fremme lovforslag om spesialfond i løpet av året.

Jeg holdt 22. mars i år åpningsinnlegget på Fondsdagen, og så da blant annet at «Vi ønsker å legge til rette for at vi i Norge skal ha en konkurransedyktig fondsbransje, og at denne bransjen skal være sterk nok til å kunne bidra til konkurranse på sparemarkedet.» Jeg inviterte også til jevnlige kontaktmøter med Verdipapirfondenes forening for å drøfte aktuelle saker. Ruuds innlegg kan imidlertid bidra til å skape tvil om hvor interessert Verdipapirfondenes forening er i den konstruktive dialogen som den nå er invitert til.


Av statssekretær Bjørn Arild Gram i Finansdepartementet