Verdipapirfond er trygge spareprodukter

Terra-saken har ingen direkte konsekvenser for vanlige fondssparere, verken de som sparer i Terra-fond eller andre ordinære verdipapirfond. Det er derfor ingen grunn til å bekymre seg eller innløse fondsandeler som følge av det som har fremkommet de siste dagene.

- Terra-saken illustrerer hvor viktig det er at man som kunde har en rimelig sjanse til å kunne forstå den grunnleggende risikoen i det plasseringsproduktet man kjøper. Dette er et sterkt argument for å velge ordinære verdipapirfond som spareform, sier direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes forening.

Lettfattelige verdipapirfond
Ifølge Zakariassen er terskelen for å forstå ordinære verdipapirfond som aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond og kombinasjonsfond mye lavere enn i andre spareprodukter.

- Lov- og bransjereguleringen av verdipapirfondene sikrer sparemarkedets desidert beste gjennomsiktighet og sammenlignbarhet. Av alle spareprodukter er det bare bankinnskudd som er like strengt regulert som verdipapirfond, påpeker Zakariassen.

- Det å investere i ulike typer ordinære verdipapirfond er likevel ikke risikofritt, og i aksjefond vil risikoen til og med være stor. Men til forskjell fra kompliserte produkter er risikoen i aksjefond og andre verdipapirfond godt kjent og forstått av de fleste nordmenn. Dessuten innser nok de fleste at det et fornuftig forhold mellom risiko og gevinstmuligheter i verdipapirfond, sier Zakariassen.

Godt forstått
- Når vi forstår produktets egenskaper, riskoprofil og avkastningsmuligheter tar vi heller ikke større risiko ved investeringer i aksjefond enn vi klarer å leve med når vi som forventet møter kurssvingninger underveis, sier Zakariassen.

- Jeg tror de fleste nordmenn etter hvert har forstått at ubehaget knyttet til verdisvingninger i et aksjefond motvirkes ved å ha en langsiktig sparehorisont, eventuelt supplert ved å spare jevnt gjennom faste månedlige spareavtaler. Det vil være uheldig dersom den store, skjulte risikoen som lå i den kompliserte strukturen som kommunene investerte i, nå gir oss en overdreven aversjon mot å ta kjent risiko i oversiktlige spareprodukter som ordinære verdipapirfond, tilføyer han.

Les også administrerende direktør Lasse Ruuds kommentar til Terra-saken fra 28. november 2007, der Ruud gjennomgår hvordan de norske kommunenes investeringer skiller seg fra sparing i ordinære verdipapirfond.