Grovt uriktig av Finansavisen

Finansavisens førstesideoppslag i dag gir et sterkt misvisende bilde av situasjonen i rentefond. Blant flere feil og unøyaktigheter er det særlig to grovt feilaktige påstander som påkaller kommentarer fra vår side:

For det første påstår Finansavisen at rentefondene prises for høyt fordi verdien på de underliggende rentepapirene ikke er skrevet ned til virkelig verdi. Dette er feil.

Forvaltningsselskapene er i henhold til lovverket forpliktet til å fastsette en daglig kurs på fondet basert på markedsverdien til de underliggende investeringene i fondene. Likebehandling av andelseiere er et bærende prinsipp i verdipapirfondsloven. Det vil representere et meget alvorlig lovbrudd dersom fondskursen settes høyere (eller lavere) enn markedsverdien tilsier.

Forvaltningsselskapene har heller ingen insentiver til å fastsette høyere kurs enn markedsverdiene tilsier, ettersom en slik praksis vil innebære at andelseiere som går ut av fondet får med seg uforholdsmessig store verdier på bekostning av de gjenværende andelseierne.

For det andre påstår Finansavisen at andelseiere som ikke innløser sine andeler vil risikere å sitte igjen med kun illikvide papirer i sine rentefond. Også denne påstanden er feil. Det vil representere et meget alvorlig lovbrudd dersom nedsalget gjøres på en slik måte at fondets eksponering blir vesentlig endret.

Dersom en andelseier innløser i fondet så vil fondet finansiere innløsningen ved å selge en andel av fondets rentepapirer. Fondet selger da et tverrsnitt av rentepapirene i porteføljen og priser porteføljen til denne dagens markedspriser.

Den innløsende andelseier vil få en pris på sine andeler og et oppgjør som er i samsvar med hva rentepapirene faktisk kunne selges for i markedet den dagen andelseier innløste sine andeler.

Likviditetstørken i rentemarkedet har vært en reell utfordring for alle markedsaktører, også verdipapirfond. Verdipapirfondene har hittil klart seg godt.

Samtidig kan ikke et rentefond være mer likvid enn summen av kontanter og markedets evne til å absorbere de papirene fondet til enhver tid måtte trenge å selge som følge av innløsinger. Men blant annet som følge av omfattende tiltak fra myndighetene verden over er situasjonen i rentemarkedene gradvis i ferd med å normalisere seg.

Resultatet av masseinnløsinger i en situasjon med lav likviditet i rentemarkedet er uansett ikke kaos, slik Finansavisen gir inntrykk av, men i verste fall utsettelse av innløsing inntil likviditeten igjen er opprettet. Det er i alles interesse å unngå fryktmotiverte transaksjoner på bakgrunn av misvisende og feilaktige medieoppslag.