Aksjeklubbskandalen – kunne ikke skjedd i et verdipapirfond

Avsløringen av det som framstår som en meget alvorlig bedragerisak i aksjeklubben TA Invest, gir grunnlag for mange refleksjoner – blant annet at dette aldri kunne skjedd i et verdipapirfond.

Are Slettan i NA24 skriver i en kommentartil denne saken at aksjeklubber bare bør være et alternativ så lenge omfanget er svært lite, omtrent som et tippelag blant venner eller kollegaer. Han påpeker at når omfanget øker, enten i kroner eller i antall deltakere, så blir aksjeklubber en uryddig og usikker konstruksjon. Slettans råd er at for de fleste privatpersoner vil det enkleste og beste være å investere i ordinære – og gjennomregulerte – aksjefond.

Det er gode grunner for dette rådet. I en aksjeklubb er nemlig deltakerne utsatt for en type risiko som andelseierne i et verdipapirfond er forskånet fra, nemlig risikoen for å bli svindlet. En aksjeklubb er utelukkende basert på tillit deltakerne imellom.

Et verdipapirfond er derimot underlagt omfattende myndighetsreguleringer som sikrer at andelseierne ikke utsettes for bedrageri. I tillegg fører Kredittilsynet løpende tilsyn med fondsforvaltningsselskapenes virksomhet.

Aksjefond, og alle andre typer verdipapirfond, er blant annet underlagt krav om at alle midlene i fondet skal oppbevares i en uavhengig bank (kalt depotbank). Det er depotbanken som forestår alle inn- og utbetalinger i fondet, og depotbanken fører også kontroll med at de disposisjonene forvaltningsselskapet gjør er i tråd med lovverket og fondets investeringsmandat (et aksjefond som skal plassere i aksjer notert på Oslo Børs, vil for eksempel ikke plutselig kunne investere i eiendomsprosjekter i Brasil). Dette sikkerhetssystemet trygger andelseiernes midler og forsikrer mot svindel.

Reguleringen av verdipapirfond sikrer i tillegg en rekke andre forbrukerbeskyttende elementer, herunder daglig kursfastsettelse som andelseiere kan tegne eller innløse til, risikospredning og fyldig informasjon om fondets investeringer og resultater. Verdipapirfond er gjennomsiktige – og skal alltid være det.

Forenklet sagt kan den strenge reguleringen av verdipapirfond betraktes som advokattjenester utført av myndighetene for å sikre at andelseiernes interesser blir ivaretatt. I aksjeklubber eller andre konstruksjoner uten tilsvarende streng regulering som i verdipapirfond, er dette noe den enkelte selv må passe på.


Mer utfyllende informasjon om reguleringen av verdipapirfond finnes på nettstedet altomfond.no.