Surr om «fond» i Dagens Næringsliv

På førstesiden av Dagens Næringsliv i dag kan vi lese at Finanstilsynet «Advarer mot råsalg av fond». Tittelen inne i avisen er «Tilsynet frykter råsalg av fond».

Bakgrunnen for oppslaget er en pressemelding fra Finanstilsynet, kombinert med en reportasje inne i avisen om en kunde som har tapt penger på en investering i et eiendomsselskap. Oppslaget er svært uheldig, fordi Dagens Næringsliv tilsynelatende ikke har forstått hovedbudskapet i tilsynets pressemelding om at betegnelser som «fond» eller «eiendomsfond» lett blir misvisende, og i praksis bidrar til å forlede sparerne.

I pressemeldingen advarer Finanstilsynet eksplisitt mot at eiendomsprodukter (som oftest aksjeinvesteringsselskap) «ofte selges inn som såkalte «eiendomsfond», slik at kunden raskt kan misledes til å tro at han investerer i et verdipapirfond».

I pressemeldingen advares det også mot økt salg av kompliserte produkter, der kundene har problemer med å forstå risikoen og der kostnadene er uforholdsmessig høye. Finanstilsynet sier det ikke eksplisitt, men det synes åpenbart at motsatsen til kompliserte produkter er verdipapirfond, der risikoen er lettere å forstå og kostnadene stort sett er lavere og mer oversiktlig.

Vi synes tilsynets advarsel er berettiget. I kompliserte spareprodukter tåkelegges ofte den reelle risikoen, avkastningsmuligheter og de samlede kostander som kunden må betale. Vi mener også at mange aktører benytter betegnelsen «fond» om sine produkter, for å skape inntrykk av at dette er et verdipapirfond, selv om deres «fond» mangler mange av de investorbeskyttende kvalitetene som kjennetegner det strengt lovregulerte verdipapirfondet.

Kompliserte spareprodukter og såkalte «fond» er i stor grad uregulerte produkter. Noen slike produkter kan være både seriøse og velfunderte, mens andre kan ha svært lav produktkvalitet og iboende investorbeskyttelse. Derfor krever plasseringer i slike produkter vesentlig mer innsikt fra sparernes side enn plasseringer i verdipapirfond.

Upresis begrepsbruk tildekker høyst reelle og vesentlige forskjeller i måten ulike spareprodukter er sydd sammen på. Når Dagens Næringsliv blander begrepene «fond», «eiendomsfond» og «verdipapirfond» svikter avisen sitt formidlingsansvar, og tilslører det Finanstilsynet forsøker å klargjøre.