Høring om fripoliser og kapitalkrav

Foreningen sendte 25.april 2012 brev til Finansdepartementet angående høring NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav.

I en høringsuttalene fra 2010 (NOU 2010:6) har Verdipapirfondenes forening gitt sterk støtte til at Banklovkommisjonen så det som en fordel, så langt det var mulig, at det skulle åpnes for en sammenslåing av forskjellige fripoliser, fripolise og pensjonskapitalbevis og fripolise og ytelsesbasert eller innskuddsbasert tjenestepensjonsordning som arbeidstakere senere blir medlem av.

Verdipapirfondenes forening synes derfor at det er skuffende at Banklovkommisjonen i sin siste utredning i liten grad følger opp de signalene som ble gitt i 2010. Vi støtter kommisjonens forslag om å åpne for at den enkelte fripoliseinnehaver skal kunne velge å endre sin fripolise til en fripolise med investeringsvalg.