Ansattes egenhandel

Ansattes egenandel ble fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 31. mars 2011.

1. Generelt

1.1. Formell status og ikrafttredelse
Verdipapirfondenes forening fastsetter to typer bransjenormer; anbefalinger og standarder. Bransjestandarder, som vedtas av foreningens generalforsamling, er medlemsselskapene forpliktet til å følge. Bransjeanbefalinger vedtas av foreningens styre og er ikke forpliktende, men representerer veiledning og råd på utvalgte områder.

Den anbefalte praksis i denne bransjeanbefalingen er lagt til et minimumsnivå.Medlemsselskapene oppfordres til å sørge for at deres interne retningslinjer som et minimum oppfyller de anbefalte retningslinjer som følger av denne anbefalingen.

Denne bransjeanbefalingen trer i kraft 31. mars 2011.

1.2 Bakgrunn
Reglene om ansattes egenhandel følger av verdipapirhandelloven (heretter vphl.) kap. 8. Loven pålegger bl.a. foretaket å definere hvilke ansatte som omfattes av egenhandelbestemmelsene (jfr. § 8-7(1)), samt å etablere interne regler som sikrer at lovbestemmelsene om egenhandel overholdes (jfr. § 8-7(2)).Denne bransjeanbefalingen gir en veiledning til hvilke ansatte som (minimum) bør ansees å være omfattet av lovbestemmelsene (jfr. punkt II), samt oppstiller visse retningslinjer for overholdelse av lovens bestemmelser i vphl. § 8-7(2) (jfr. punkt III og IV). Vphl. kap. 8 har ytterligere bestemmelser om egenhandel som ikke berøres i denne anbefalingen.

2. Hvilke ansatte er omfattet av loven

Personer i følgende stillinger bør under enhver omstendighet være omfattet av lovbestemmelsene om egenhandel (jfr. vphl. § 8-1):

 • Personer som er operative i forvaltningen av foretakets investeringsmandater.
 • Personer som utfører regnskaps- eller oppgjørsfunksjoner i tilknytning til forvaltningen.
 • Administrerende direktør.

3. Krav om interne retningslinjer

For å føre effektiv kontroll med ansattes egenhandel, pålegger loven (jfr. vphl § 8-7) foretaket å utarbeide interne retningslinjer og rutiner for håndtering av egenhandel som beskytter andelseiernes og foretakets interesser på en betryggende måte. Disse rutinene skal inneholde restriksjoner på ansattes egenhandel som ivaretar prinsippet om god forretningsskikk, forbud mot innsidehandel, samt sikre overholdelse av relevante lovbestemmelser i vphl. kap. 8.

Det skal inkorporeres i rutinen en liste som gir oversikt over de verdipapirforetak som "regelmessig yter investeringstjenester av vesentlig omfang" overfor arbeidsgiverforetaket (jfr. vphl. §§ 8-3 og 8-7).

Det anbefales at verdipapirforetak som har mottatt mer enn 10 prosent av kurtasjen utbetalt de siste 6 månedene fra investeringsmandatene uten videre inkluderes i denne listen. Dersom verdipapirtransaksjoner gjennomføres uten at det betales kurtasje kan det i stedet sees hen til den tilsvarende prosentvise andelen av investeringsmandatenes bruttoomsetning.

Generelt vil det avgjørende være om arbeidsgiverforetaket er å anse som en så viktig kunde av verdipapirforetaket at det vil kunne oppstå en fare for at ansatte får preferert behandling i private handler. For ansatte som kan påvirke omsetningsverdi og valg av verdipapirforetak på vegne av verdipapirfondene som arbeidsgiver forvalter, bør det vurderes supplerende begrensninger i hvilke verdipapirforetak ansatte kan benytte for gjennomføring av egenhandel.

4. Forhåndsklarering

Følgende personers egenhandel bør forhåndsklareres:

 • alle ansatte, og
 • øvrige tillitsmenn, som er omfattet av vphl. (jft. § 8-6(1)) (heretter betegnet "tillitsmenn").

Dette gjelder også handel som ansatte og tillitsmenn foretar for regning av nærstående, der nærstående er definert som i vphl. §2-5 nr. 1, 2 og 4.

Forhåndsklareringen bør foretas av administrerende direktør eller en annen person som har fått styrets fullmakt til å forhåndsklarere egenhandel.

Anbefalingen om forhåndsklarering omfatter kun egenhandel i enkeltpapirer. Det er som utgangspunkt ikke behov for å forhåndsklarere egenhandel i verdipapirfondsandeler. Arbeidsgiverforetaket bør vurdere nærmere hvorvidt andeler i Exchange Traded Funds (ETF), selv der disse formelt sett er verdipapirfond, også skal unntas fra kravet om forhåndsklarering. Dette synes særlig aktuelt for ETFer med "smale" investeringsmandater.

Det kan vurderes å unnta fra plikten om forhåndsklarering handler i enkeltpapirer som er foretatt av et verdipapirforetak på vegne av en ansatt eller tillitsmann i henhold til en aktiv forvaltningsavtale. En forutsetning vil i så fall være at den ansatte eller tillitsmann, i henhold til aktiv forvaltningsavtalen, ikke har direkte innflytelse over hvilke enkeltpapirer det handles i. (12 måneders bindingstiden for handler i enkeltpapirer (jft. vphl. § 8-2(1)) vil uansett gjøre seg gjeldende).

Forhåndsklareringen finner sted ved at den som ønsker å utføre egenhandel fyller ut og undertegner et forhåndsklareringsskjema (et eksempel på et slikt skjema finnes i vedlegg 1), og leverer det til den som forestår forhåndsklarering samme dag som handelen er tenkt gjennomført.

Den aktuelle egenhandelen anses å være forhåndsklarert først når skjemaet er datert og undertegnet.

Forut for forhåndsklarering bør den som forestår dette skaffe seg tilstrekkelig informasjon om eventuelle verdipapirtransaksjoner som er planlagt gjennomført den dagen i de investeringsmandatene foretaket forvalter til å kunne avgjøre om den aktuelle egenhandelen er forenlig med investeringsmandatenes interesser og i tråd med lovbestemmelsene om egenhandel. Foreningens anbefalte retningslinjer for denne prosedyren er vedlagt denne standarden (jfr. vedlegg 2). Som utgangspunkt bør ikke forhåndsklarering godkjennes før mot slutten av dagen, etter at forvalter har skaffet seg full oversikt over hvilke handler han/hun ønsker å foreta på vegne av investeringsmandatene den dagen.

Forhåndsklareringen bør maksimalt gjelde til børsslutt samme dag. Videre bør det påkreves at kopi av sluttsedler for utførte egenhandler leveres den person som har fått styrets fullmakt til å forhåndsklarere egenhadel.

Hvis administrerende direktør forestår forhåndsklareringen, bør dennes egenhandel forhåndsklareres av styrets leder. Hvis styret har gitt en annen enn administrerende direktør fullmakt til å forestå forhåndsklarering bør dennes egenhandel forhåndsklareres av administrerende direktør.

Foretaket bør sørge for at kopier av alle forhåndsklareringer og kopier av evt. sluttsedler for utførte egenhandler, samt kopier av søknader om forhåndsklareringer som ikke er blitt innvilget blir arkivert.

Vedlegg 1 til Verdipapirfondenes forenings bransjeanbefaling om ansattes egenhandel

Skjema for forhåndsklarering av egenhandel i finansielle instrumenter for ansatte og tillitsmenn (skal være lenke til nedlastbart PDF)

Vedlegg 2 til Verdipapirfondenes forening bransjeanbefaling om ansattes egenhandel

Anbefalt praksis i tilknytning til forhåndsklarering av egenhandel

 1. Egenhandel i verdipapirer som ligger utenfor mulighetsområdet til investeringsmandatene foretaket forvalter kan uten videre forhåndsklareres.
 2. Forhåndsklarering bør bare finne sted for egenhandler gjennom verdipapirforetak som ikke står på listen over de verdipapirforetak foretaket benytter til sine transaksjoner i vesentlig omfang.
 3. Når ansatte eller tillitsmann ønsker å foreta egne transaksjoner i verdipapirer som ligger innenfor investeringsmandatene foretaket forvalter, kan forhåndsklarering uten videre finne sted når tegningsbildet i investeringsmandatene er klart, og forvalter har truffet beslutning om ikke å gjennomføre transaksjoner i de aktuelle verdipapirene på vegne av investeringsmandatene den dagen.
 4. Når ansatte eller tillitsmann ønsker å foreta egne transaksjoner i verdipapirer som foretaket også har truffet beslutning om å foreta transaksjoner i, bør den ansattes eller tillitsmanns transaksjoner normalt gå samme vei som investerings mandatenes. Dette er spesielt viktig ved ønske om egenhandel i verdipapirer med liten likviditet. Videre bør den ønskede egenhandelen forhåndsklareres først etter at investeringsmandatenes handler er gjennomført.
 5. Investeringsmandatenes handler defineres som gjennomført (jf. sistnevnte punkt) på det tidspunkt sluttseddel fra megler er mottatt av foretaket.
 6. Når ansatte eller tillitsmann ønsker å tegne i emisjoner som foretaket også har truffet beslutning om å tegne i, må situasjonen vurderes ut ifra en konkret helhetsvurdering, hvor det avgjørende vil være om det foreligger fare for at det kan oppstå interessekonflikt mellom den ansatte eller tillitsmann og foretakets investeringsmandat. For eksempel bør tegning i emisjoner som er strukturert med egen transje for privatpersoner normalt kunne forhåndsklareres, forutsatt at den ansatte eller tillitsmann tegner i denne transjen.