Alt du må vite om aksjesparekonto

Fredag 1. september går startskuddet for å starte aksjesparekonto. Dette er en etterlengtet og god nyhet for alle som sparer i aksjer og aksjefond. Les mer om den nye ordningen.

Med en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og bytte mellom ulike aksjefond uten at du må betale skatt av gevinsten før du tar den ut.

Aksjesparekonto er ikke et spareprodukt, men en skatteordning for sparing i aksjer og aksjefond som ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond, samt bytte mellom ulike aksjefond, uten at du må betale skatt av gevinsten før midlene tas ut av kontoen.

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Flytt til aksjesparekonto før nyttår

Regjeringen har fastsatt en overgangsordning som gjør at du kan flytte dine eksisterende aksjer og aksjefond inn på en aksjesparekonto i løpet av 2017 uten å betale skatt på opparbeidede urealiserte gevinster. 

Oppdatert: Finansminister Siv Jensen har varslet at finansdepartementet vil foreslå å utvide overgangsvinduet til å gjelde ut 2018 i statsbudsjettet som legges frem i høst. 

Formålet med aksjesparekonto er å gjøre det enklere og gunstigere for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond hjemmehørende i et EØS-land.

Uttak ut over innskuddet på kontoen blir beskattet som gevinst etter de alminnelige reglene og skattesatsene for beskatning av aksjeinntekter. Midlene er ikke bundet og du kan ta dem ut når som helst. Det er ingen begrensninger i hvor mange aksjesparekontoer den enkelte kan ha. 

Samordnet skjermingsfradrag

Som for vanlig sparing i aksjer og aksjefond opparbeider du deg skjermingsfradrag på aksjesparekonto. Skjermingsgrunnlaget er innskuddet på aksjesparekontoen. Til forskjell fra vanlig sparing i aksjer og aksjefond, der skjermingsfradraget følger den enkelte aksje eller aksjefond, vil skjermingsfradraget på en aksjesparekonto bli samordnet på tvers av ulike verdipapirer innenfor kontoen. Dette er en fordel fordi det kan sikre en mer effektiv utnyttelse av skjermingsfradraget, noe som kan gi lavere skatt.

Skjermingsgrunnlaget settes til det laveste innskuddsbeløpet på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. Dersom du har tenkt å samle ulike plasseringer i forbindelse med etableringen av en aksjesparekonto, kan det være utfordrende å få gjort disse overføringene samtidig. Skatteetaten har imidlertid uttalt at det her vil utvises noe skjønn slik at det er rom for å se overføringene i sammenheng dersom det er kort tid mellom overføringene og bestillingen av dem. F.eks. at man anser de første overføringer innen en 2 ukersperiode som en samlet overføring.

Utbytter som du mottar på aksjer og aksjefond på aksjesparekontoen vil bli skattlagt løpende. Dette er likevel ikke til hinder for at du kan velge å la utbyttene bli betalt direkte til aksjesparekontoen. Mottatte utbytter vil i så fall anses som innskudd på kontoen og øke skjermingsgrunnlaget.

Du kan oppbevare bankinnskudd på en aksjesparekonto, men du vil ikke opptjene renter på beløpet.

Fakta om aksjesparekonto: 

  • Passer for de fleste som i dag sparer i aksjer og aksjefond og de som tenker å starte slik sparing.
  • Innen utgangen av 2017 (trolig 2018) kan du overføre eksisterende midler til aksjesparekontoen uten at det utløser gevinstbeskatning. Fra 2019 anses overføring av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto som realisasjon. Du blir da skattlagt for gevinster og får fradrag for tap. 
  • Du får ikke fradrag for tap på investering på en aksjesparekonto før kontoen endelig avsluttes. Har du fond der du har urealiserte tap bør du vurdere å realisere andelene og få fradrag for tapet, før du reinvesterer midlene innenfor aksjesparekontoen. 
  • Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet ditt uten at det utløses skatt. Det vil si, om du har kjøpt fond for 100.000 kroner og det har steget til 150.000 kroner, kan du ta ut 100.000 kroner uten beskatning. 
  • Det er kun aksjer og aksjefond med en aksjeandel over 80 prosent som kan være på en aksjesparekonto. Det vil si at kombinasjonsfond og rentefond må holdes utenfor. 
  • Aksjer og fond som oppfyller kravene til å holdes på ASK på tidspunktet for innskuddet kan fortsatt holdes på ASK. Dette gjelder selv om selskapet eller fondet f.eks. ikke lenger skulle oppfylle kravene til å være etablert innen EØS, eller kravene om minst 80 prosent aksjeandel i fondet ikke lenger oppfylles.
  • Du kan gi en aksjesparekonto som gave eller arv med skattemessig kontinuitet så lenge kontoen overføres i sin helhet. Det er ikke anledning til å splitte en aksjesparekonto i flere kontoer. Gjenlevende ektefelle kan sitte med aksjesparekontoen i uskifte uten at det utløser beskatning. Ved skilsmisse kan ektefellene bestemme at kontoen skal overføres til den annen ektefelle enn den er registrert på. Hele kontoen må overføres.
  • Du kan opprette flere aksjesparekontoer hos forskjellige tilbydere.