Ny Rapport: Koronapandemiens konsekvenser for fondsbransjen

​​En arbeidsgruppe i regi av Verdipapirfondenes forening (VFF) har utarbeidet en rapport om de viktigste konsekvensene for den norske kapitalforvaltningsbransjen som følge av koronapandemien våren 2020.

Arbeidsgruppen har blant annet vurdert hvordan kapitalmarkedene fungerte, hvilke konsekvenser kundeadferden hadde, samt praktiske og omdømmemessige konsekvenser for bransjen. I tillegg har arbeidsgruppen vurdert effekten av de myndighetstiltakene som var sentrale for finansmarkedene. Formålet med dette arbeidet har vært å identifisere de viktigste læringspunktene for bransjen.

På bakgrunn av de erfaringer som er høstet, har arbeidsgruppen skissert forslag til tiltak som bør vurderes både i forkant av og under en tilsvarende ny krise i fremtiden. Disse forslagene er ment som innspill som kan bidra til å gjøre markedet mindre sårbart for fremtidige hendelser som den vi opplevde i vår. I rapporten presiseres det at grunnlaget for de tiltakene som myndighetene setter inn i kritiske markedssituasjoner må være basert på nasjonale hensyn, og at det er hensynet til norsk økonomi og finansiell stabilitet som må være det førende.