Sparte i IPS for 2,5 milliarder kroner

Nordmenn sparte over 2,5 milliarder kroner i ordningen for individuell pensjonssparing (IPS) i 2020. Beholdningen er nå på 9,4 milliarder kroner.

Det er inngått over 158.000 avtaler om sparing i IPS-ordningen, som trådte i kraft i november 2017. Totalt er det spart 9,4 milliarder kroner på kontoene. Det viser ny statistikk fra Finans Norge, hvor VFFs medlemmer har bidratt med data.

Ordningen innebærer at du ikke betaler skatt av pengene du sparer, før du tar dem ut som pensjon. Dermed er det en utsatt skattefordel ved denne sparingen.

Sparebeløp øker med alderen

Det inngås IPS-avtaler i alle aldersgrupper, men det er personer mellom 50-59 år som har inngått flest avtaler. Over 44.000 i denne aldersgruppen har tatt i bruk ordningen. Personer i aldersgruppen 60+ har den høyeste gjennomsnittlige sparingen i 2020.

Høy kvinneandel

Kvinnenes andel av den totale IPS-sparingen i 2020 var på 44 prosent. Totalt 72.658 kvinner har spart i IPS, mot 85.371 menn.

​Om ordningen for individuell pensjonssparing (IPS):

  • Maksimalt årlig sparebeløp er 40.000 kroner.
  • Du får fradrag i alminnelig inntekt for innskuddet. Pengene beskattes som alminnelig inntekt ved utbetaling.
  • Det betales ikke formueskatt av pengene.
  • Du kan spare på IPS-konto fra du er 18 år til fylte 75 år
  • Pengene er bundet frem til pensjonsalder og kan tidligst utbetales fra fylte 62 år.
  • Utbetaling kan minimum skje over ti år, minst til fylte 80 år.
  • IPS kan tilbys av forvaltningsselskap for verdipapirfond, banker, livsforsikringsselskaper, pensjonsforetak og verdipapirforetak. Det er ikke satt noen begrensning i hvilke verdipapirer du kan investere i.

Les mer om IPS i Den lille fondshåndboken