Høringsuttalelse: Forskrift til ny finansavtalelov

Foreningen sendte 4. august høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med forslaget til forskrift om finansavtaler.

I høringssvaret vises det til foreningens brev til Justisdepartementet av 29. mars 2021 hvor det ble påpekt en rekke utilsiktede konsekvenser av den nye finansavtaleloven dersom loven gis full anvendelse for fondsforvaltningsselskaper. Foreningens primære syn er at disse konsekvensene må utredes nærmere i samråd med fagmyndighetene på verdipapirfondsområdet, før loven eventuelt gis anvendelse for forvaltningsselskaper. Subsidiært argumenteres det for at det bør fastsettes forskriftsbestemmelser som kan bøte på de utilsiktede konsekvensene som loven medfører.