Norske fond blant de billigste i Europa

Tall fra ESMA og VFF viser at norske verdipapirfond er blant de billigste i Europa for personkunder.

Den europeiske finanstilsynsmyndigheten ESMA har gjennomført en undersøkelse av kostnadene og avkastningen i europeiske verdipapirfond (Cost and Performance of EU Retail Investment products 2023). Undersøkelsen gir blant annet svar på hvor mye den gjennomsnittlige fondskunde i personmarkedet i ulike land har betalt for sin forvaltning. Norge er ikke med i ESMAs undersøkelse, men VFF har nå beregnet tilsvarende tall for personkunder i norske verdipapirfond.

Undersøkelsen viser at norske verdipapirfond er blant de billigste i Europa.

Nederland, Norge og Sverige deler de tre øverste plassene – dvs er billigst – for så vel aksjefond, som kombinasjonsfond og rentefond.

I gjennomsnitt betaler nordmenn 0,91% for forvaltningen av sine aksjefond. Snittet i EU er 1,44%. Nederland og Sverige er lavest med hhv. 0,49 og 0,86%. I den sammenheng kan det være verdt å merke seg at eventuelle distribusjonsutgifter, ofte omtalt som plattformavgifter, kan komme i tillegg for Nederland (som har forbud mot returprovisjon). For øvrige land, inkludert Norge, er distribusjonsavgiften medregnet.

For kombinasjonsfond er Norge nest billigst med 0,60% bak Nederland (0,49%). EU-snittet er her 1,48%.

Også for rentefond kommer Norge, med 0,43%, ut som nummer 2. Her bak Sverige (0,37%). Snittet i EU er 0,90% for rentefond.

Gjennomsnittlige totale årlige kostnader (prosent)

Kilde: ESMA og VFF

Resultatene er for øvrig i tråd med en tilsvarende undersøkelse som Morningstar gjorde i 2016. Også da var Norge blant de billigste landene.

En av årsakene til at norske aksjefond er blant de billigste i Europa, har trolig sammenheng med at norske andelseiere har en større andel av sine aksjefondsmidler plassert i indeksfond enn i de fleste andre europeiske land. Norge kommer imidlertid godt ut også for andre fondstyper, der indeksfond ikke er av betydning. Det er nærliggende å tolke dette som et uttrykk for at det norske fondsmarkedet er et velfungerende marked, der personkundene tilbys konkurransedyktige priser.

Relaterte saker