Etikk og bærekraft

God etikk og ansvarlige investeringer er noe de aller fleste fondsforvaltere tar på alvor og har fokus på i sin daglige forvaltning.

 1. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

 2. Et investeringsunivers definerer utvalgsområdet for hvor et verdipapirfonds plasseringer kan foretas. Universet kan avgrenses til å omfatte spesielle verdipapirer (for eksempel aksjer), investeringer i spesielle geografiske områder (for eksempel Asia), investeringer i bestemte næringer (som for eksempel kun investeringer i teknologiaksjer), eller kombinasjoner av disse.

 3. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

Begrepet ansvarlige investeringer er et område i stadig utvikling. Fond som investerer ansvarlig tar hensyn til en rekke faktorer innen miljø, sosiale aspekter og eierstyring av de ulike selskapene i sitt investeringsunivers. Et internasjonalt samlebegrep for dette er ESG som står for "environmental, social and governance".

De fleste fondsforvaltere inkluderer allerede slike faktorer i sin daglige vurdering av risiko667a7e2c28452 og investeringsmuligheter.

Hvorfor investere ansvarlig?

Ansvarlige investeringer er ofte etisk eller moralsk motivert. Det kan være et ønske om å unngå å tjene penger på enkelte virksomheter eller aktiviteter, eller også en anerkjennelse av at investorer har et ansvar for hvordan investeringene påvirker omgivelsene.

Ansvarlige investeringer kan også være motivert ut fra et ønske om å redusere risiko og forbedre avkastning.

Forståelsen for hvilke ESG-faktorer som har betydning varierer og vektlegges ulikt blant forskjellige aktører, og utvikler seg i takt med kunnskap om miljømessig og sosial utvikling og prognoser.

Ulike tilnærminger

Forståelsen av ansvarlige investeringer i det norske markedet har vært preget av retningslinjene og fremgangsmåten til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Fondets etiske retningslinjer, Etikkrådets anbefalinger, utelukkelse av selskap og Norges Banks eierskapsutøvelse har satt en standard for ansvarlige investeringer.

Særlig har utelukkelsene fått mye oppmerksomhet. Utelukkelse er imidlertid bare ett av flere virkemidler som brukes i den ansvarlige investeringsstrategien til SPU. Under er en oversikt over ulike virkemidler som benyttes i ansvarlige investeringer.

 1. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

 2. Et investeringsunivers definerer utvalgsområdet for hvor et verdipapirfonds plasseringer kan foretas. Universet kan avgrenses til å omfatte spesielle verdipapirer (for eksempel aksjer), investeringer i spesielle geografiske områder (for eksempel Asia), investeringer i bestemte næringer (som for eksempel kun investeringer i teknologiaksjer), eller kombinasjoner av disse.

 3. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

Virkemidler for ansvarlige investeringer:

Utelukkelse/ negativ screening

 1. Beholdning av verdipapirer, for eksempel de investeringer som inngår i et verdipapirfond.

 2. Et investeringsunivers definerer utvalgsområdet for hvor et verdipapirfonds plasseringer kan foretas. Universet kan avgrenses til å omfatte spesielle verdipapirer (for eksempel aksjer), investeringer i spesielle geografiske områder (for eksempel Asia), investeringer i bestemte næringer (som for eksempel kun investeringer i teknologiaksjer), eller kombinasjoner av disse.

Kriterier som utelukker investeringer fra porteføljer eller investeringsunivers667a7e2c31f90 basert på produkt eller oppførsel.

Eksempel: Unngå investeringer i særskilte produkter eller sektorer (eksempelvis tobakk, våpen, pornografi, kull) eller i det som oppfattes som uetisk atferd (eksempelvis korrupsjon, barnearbeid, forurensning, brudd på arbeidstaker- eller menneskerettigheter).

 1. Beholdning av verdipapirer, for eksempel de investeringer som inngår i et verdipapirfond.

 2. Et investeringsunivers definerer utvalgsområdet for hvor et verdipapirfonds plasseringer kan foretas. Universet kan avgrenses til å omfatte spesielle verdipapirer (for eksempel aksjer), investeringer i spesielle geografiske områder (for eksempel Asia), investeringer i bestemte næringer (som for eksempel kun investeringer i teknologiaksjer), eller kombinasjoner av disse.

Positiv screening/«Best in class»

  En investeringstilnærming som velger ut selskaper som har en ansvarlig forretningsdrift, bærekraftige produkter og tjenester eller som produserer produkter og tjenester på en mer bærekraftig måte enn resten av sin bransje. Med en «Best in class»-tilnærming foretrekkes selskaper med bedre ESG-resultater på bekostning av andre.

  Eksempel: Vektlegge investeringer i selskaper med gode ESG-resultater, enten i utvalgte sektorer eller i alle sektorer. Kan være basert på egne analyser, informasjon fra indekser og/eller screening/analyse fra underleverandører.

   Integrering av ESG-faktorer i finansiell analyse

   1. Diversifisering omtales også som risikospredning. Når et verdipapirfond plasserer forvaltningskapitalen i mange ulike verdipapirer, gir det mindre svingninger i fondets verdi (dvs. mindre risiko) enn ved plassering i ett eller et fåtall enkeltpapirer.

   2. Beholdning av verdipapirer, for eksempel de investeringer som inngår i et verdipapirfond.

   3. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

   ESG-data brukes systematisk i analyse og investeringsbeslutninger utfra en forståelse av at disse faktorene sannsynligvis vil ha en langsiktig effekt på investeringens resultater og verdier.

   Eksempel: Integrering kan brukes ved valg av aksje667a7e2c41771 eller diversifisering667a7e2c41723 av porteføljen. ESG-faktorer kan knytte seg til styresammensetning (for eksempel uavhengighet), korrupsjon, energiintensitet eller helse, miljø og sikkerhet.

   1. Diversifisering omtales også som risikospredning. Når et verdipapirfond plasserer forvaltningskapitalen i mange ulike verdipapirer, gir det mindre svingninger i fondets verdi (dvs. mindre risiko) enn ved plassering i ett eller et fåtall enkeltpapirer.

   2. Beholdning av verdipapirer, for eksempel de investeringer som inngår i et verdipapirfond.

   3. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

   Investeringer med bærekrafttema

    Temabaserte investeringer som er forbundet med bærekraftspørsmål. Målsetningen for investorer er i hovedsak finansiell.

    Eksempel: Fornybar energi-fond, grønne obligasjoner

     Aktivt eierskap

      Investorer bruker sine eierrettigheter og sin innflytelse på selskaper til å fremme ansvarlig forretningsdrift i de selskapene de er aksjonær.

      Eksempel: Stemme på generalforsamling (eller sikre at fondsforvalter bruker stemmeretten og har gode retningslinjer), ha dialog med selskaper eller sitte i styret eller andre selskapsorganer.

       ​Påvirkning av markedsstandarder

        En bred, langsiktig tilnærming med mål om for eksempel endring av aksjonærers stemmerettigheter, strengere ESG-rapporteringskrav eller utvikling av industristandarder.

        Eksempel: Delta i høringsuttalelser, bli med i organisasjoner som PRI (FNs prinsipper for ansvarlige investeringer), Norsif og andre, delta i offentlige debatter.

         Impact investing

         1. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

         Impact investing, eller på norsk formålstjenlige investeringer, er investeringer med mål om å oppnå positive miljømessige eller sosiale effekter i tillegg til finansiell avkastning.

         Eksempel: Mikrofinans eller investeringer som skal bidra til økt tilgang til helsetjenester, rimelige boliger eller bærekraftig jordbruk.

         1. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

         1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

         2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

         Hvordan skal jeg velge?

         Det finnes i dag flere merkeordninger hvor fond rangeres etter hvor bærekraftige/etiske de er. Svanemerket kom i 2017 med en egen merkeordning for verdipapirfond.

         I tillegg har enkelte fondsforvaltere og distributører egne merkeordninger for fondene de selger. På hjemmesidene til den enkelte fondsforvalter finner du mer informasjon om dette.

         Nytt regelverk fra EU

         De siste årene har EU satt seg ambisiøse mål for sitt klimaarbeid, der hovedformålet er å styre kapitalen i en mer bærekraftig retning. To av tiltakene er offentliggjøringsforordningen (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) og EUs taksonomi.

         Offentliggjøringsforordningen skal redusere risikoen for grønnvasking, øke transparensen og gjøre det enklere for deg som kunde å sammenligne fondstilbudet ut fra et bærekraftperspektiv. Etter det nye regelverket må fond som fremmer bærekraft eller har bærekraftige investeringer som mål, gi ekstra opplysninger om hvordan dette ivaretas til de som ønsker å investere.

         EU taksonomien er et klassifiseringssystem. Formålet med taksonomien er å etablere en felles forståelse av hvilke økonomiske aktiviteter og investeringer som kan regnes som bærekraftige i tråd med EUs langsiktige klima- og miljømål.

         De nye forordningene fra EU vil tas inn i norsk rett gjennom en egen lov om bærekraftige investeringer. Den er ventet å tre i kraft i løpet av 2022.

         Kilde: Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer)

         1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

         2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

         Kom i gang med fondssparingen

         Hvordan spare i fond