Fondssparing og skatt

Inntekter fra fondssparing er skattepliktig. Her skal vi gå gjennom hvilke skatteregler som gjelder for fondsparing for personlige skatteytere. Vi skal også se nærmere på noen sentrale begreper knyttet til verdipapirfond og skatt.

 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. Når du innløser andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert av de årene du har eid andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på akkumulert skjermingsfradrag er skattepliktig. Skjermingsfradrag er skjermingsgrunnlag ganget med skjermingsrenten.

 3. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 4. Et rentefond er et fond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer, det vil si rentebærende papirer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.

 5. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 6. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 7. Når du plasserer midler i et verdipapirfond får du tildelt andeler, og blir andelseier. Det er ingen begrensning i antall andelseiere i et verdipapirfond, og du er kun ansvarlig for din andel, og får avkastning etter hvor stor andelen din er.

 8. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Som fondssparer må du betale skatt når du selger (innløser) eller bytter fondsandeler med skattemessig gevinst. Du må også betale skatt hvis fondet deler ut utbytte eller deler ut renteinntekt til andelseierne. Hvis du selger fondsandeler med skattemessig tap får du fradrag.

Du må også betale formuesskatt av fondsandeler.

Skatt ved salg av fondsandeler (realisasjon)

Når du har opparbeidet deg en kursgevinst i et verdipapirfond6619fc6de8da7 kommer gevinsten til beskatning først når du selger (innløser) andelene, altså ved såkalt realisasjon. Skattepliktig gevinst er salgssummen minus skattemessig inngangsverdi. Skattemessig inngangsverdi er det du betalte for andelene tillagt eventuelt skjermingsfradrag.

For deg som andelseier i et verdipapirfond6619fc6de9057 vil gevinstbeskatningen avhenge av aksjeandelen i fondet, det vil si hvor stor del av fondets midler som er plassert i aksjer. Inntekter fra rene aksjefond6619fc6de9029 skattlegges som aksjeinntekt. Inntekter fra rene rentefond6619fc6de8f7a skattlegges etter samme sats som andre renteinntekter, for eksempel renter på bankinnskudd.

Ved salg av andeler i et kombinasjonsfond6619fc6de8e84 legges gjennomsnittet av aksjeandelen i kjøpsåret og salgsåret til grunn. Dersom aksjeandelen er mer enn 80 prosent, beskattes all avkastning6619fc6de9074 som aksjeinntekt. Er aksjeandelen mindre enn 20 prosent beskattes all avkastning som renteinntekt. Dersom aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent fordeles avkastningen forholdsmessig i en aksje- og rentedel og beskattes som henholdsvis aksjeinntekt og renteinntekt.

Må jeg betale skatt når jeg bytter fond?

Når du bytter fond selger du i realiteten ett fond og benytter de frigjorte midlene til å kjøpe andeler i et annet fond. Innløsning i forbindelse med fondsbytte regnes skattemessig som et salg. Hvis du har opparbeidet deg en gevinst i fondet du ønsker å bytte vil fondsbyttet dermed utløse gevinstskatt. Skattepliktig gevinst ved fondsbytte behandles etter de samme reglene som et vanlig salg.

Aksjesparekonto

Dersom du har en aksjesparekonto, kan du imidlertid bytte mellom ulike fond uten at det utløser gevinstskatt. Du skatter av gevinst først når du tar midlene ut av kontoen. Les mer om ordningen her.

 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. Når du innløser andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert av de årene du har eid andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på akkumulert skjermingsfradrag er skattepliktig. Skjermingsfradrag er skjermingsgrunnlag ganget med skjermingsrenten.

 3. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 4. Et rentefond er et fond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer, det vil si rentebærende papirer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.

 5. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 6. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 7. Når du plasserer midler i et verdipapirfond får du tildelt andeler, og blir andelseier. Det er ingen begrensning i antall andelseiere i et verdipapirfond, og du er kun ansvarlig for din andel, og får avkastning etter hvor stor andelen din er.

 8. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Slik beskattes rentefond og aksjefond

Gevinstbeskatning av aksjefond

 1. Når du innløser andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert av de årene du har eid andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på akkumulert skjermingsfradrag er skattepliktig. Skjermingsfradrag er skjermingsgrunnlag ganget med skjermingsrenten.

 2. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 3. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 4. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 5. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 6. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Avkastningen beskattes først når du selger andelene (realisasjon), Noen få aksjefond6619fc6df1f83 deler også ut utbytte. Årlig aksjeavkastning6619fc6df1f88 opp til skjermingsfradraget er skattefri. Aksjeinntekter fra aksje- og kombinasjonsfond6619fc6df1f38 som overstiger skjermingsfradraget multipliseres med en oppjusteringsfaktor på 1,72 før de legges til inntekten din (såkalt alminnelig inntekt) og beskattes med 22 prosent (2023). Du må dermed i realiteten betale 37,84 prosent skatt på den delen av aksjeavkastningen som overstiger skjermingsfradraget.

Realisert kurstap på andelene er fradragsberettiget etter samme skattesats, dvs. 37,84 prosent. Det gis kun fradrag for skjerming inntil skattepliktig gevinst er lik null. Ved realisering av kurstap vil eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag6619fc6df1f29 falle bort. Tap som skyldes selve skjermingsfradraget er ikke fradragsberettiget.

Ved salg av andeler er det FIFU prinsippet som blir lagt til grunn. Det vil si at det er de andelene du kjøpte først, som blir solgt først. Dette håndteres automatisk av forvaltningsselskapet når du selger fond.

 1. Når du innløser andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert av de årene du har eid andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på akkumulert skjermingsfradrag er skattepliktig. Skjermingsfradrag er skjermingsgrunnlag ganget med skjermingsrenten.

 2. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 3. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 4. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 5. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 6. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Gevinstbeskatning av rentefond

 1. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 2. Et rentefond er et fond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer, det vil si rentebærende papirer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.

Inntekter fra rentefond6619fc6e05878 og kombinasjonsfonds plasseringer i rentebærende papirer beskattes som såkalt alminnelig inntekt med 22 prosent (2023). Beskatningen skjer enten ved realisasjon, når du selger andelene, eller i forbindelse med utdeling fra fondet (fondet kan årlig dele ut skattepliktig resultat til andelseierne, slik at skatteplikten overføres fra fondet til andelseierne).

Hvis du selger fondsandeler i rentefond og kombinasjonsfond6619fc6e05861 med tap, er tapet fradragsberettiget med samme prosentsats, dvs. 22 prosent.

 1. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 2. Et rentefond er et fond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer, det vil si rentebærende papirer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.

Må jeg betale formueskatt av fondsandelene?

 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

Andeler i verdipapirfond6619fc6e0ce64 inngår i beregningsgrunnlaget for formuesskatten. Den samlede formueskatten til stat og kommune er i 2023 1,0 prosent på nettoformue som overstiger 1 700 000 kroner for enslige skatteytere. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er innslagspunktet 3 400 000 kroner. Fra 2022 ble det innført et nytt trinn i formuesskatten med skattesats, 1,1 prosent som vil slå inn på nettoformue over 20 millioner kroner. Denne satsen er uendret i 2023

Andel i verdipapirfond verdsettes ligningsmessig til andelsverdien 1. januar i ligningsåret.

Aksjeandelen i verdipapirfond gis en verdsettelsesrabatt på 20 prosent (2023) i forhold til markedsverdien 1. januar i ligningsåret. Dersom aksjeandelen i fondet er over 80 prosent verdsettes fondet ligningsmessig til 80 prosent av andelsverdien. Er aksjeandelen under 20 prosent gis det ingen verdsettelsesrabatt.

 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. For personlige skatteytere er årlig aksjeavkastning på aksje- og kombinasjonsfond opp til skjermingsrenten skattefri. Skjermingsrenten skal tilsvare årsgjennomsnittet av effektiv rente på tre måneders statskasseveksler tillagt 0,5 prosentpoeng, eller med andre ord om lag rentenivået på en høyrentekonto i bank. Skjermingsrenten nedjusteres med skattesatsen på alminnelig inntekt. Skjermingsrenten for det enkelte inntektsår fastsettes av Finansdepartementet og baseres på årsgjennomsnittet for det aktuelle inntektsåret og blir derfor først fastsatt tidlig i det påfølgende året.

 3. Skjermingsgrunnlag for avkastning i aksje- og kombinasjonsfond fastsettes årlig og beregnes særskilt for hver enkelt andel. Skjermingsgrunnlaget settes til verdipapirfondsandelens inngangsverdi (kostpris), tillagt andelens ubenyttede skjermingsfradrag fra tidligere år.

 4. Når du innløser andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert av de årene du har eid andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på akkumulert skjermingsfradrag er skattepliktig. Skjermingsfradrag er skjermingsgrunnlag ganget med skjermingsrenten.

 5. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 6. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 7. Et rentefond er et fond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer, det vil si rentebærende papirer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.

 8. IPS står for individuell pensjonssparing og er en langsiktig spareform til egen pensjon med skattefordeler.

 9. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 10. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Skjermingsfradrag6619fc6e14a87

En del av den årlige avkastningen du som personlig skatteyter kan oppnå ved sparing i aksje- eller kombinasjonsfond6619fc6e14a95 er skattefri, det vil si «skjermet» for beskatning. Når gevinstskatt på solgte andeler beregnes får du fradrag i skatten (skjerming) for en del av avkastningen som tilsvarer om lag innskuddsrenten på en høyrentekonto i bank.

Som andelseier i et aksje- eller kombinasjonsfond mottar du skjermingsfradrag for hvert år du eier fondsandelene. Dette skjer automatisk, men du må eie andelene den 31.12. for å få skjermingsfradrag for det aktuelle året. Du får altså ikke skjermingsfradrag for det året du selger andelene dine.

Det årlige skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget (Det du opprinnelig betalte for andelene tillagt tidligere års ubenyttet skjerming) med en skjermingsrente.

Skjermingsrenten for det aktuelle inntektsåret fastsettes av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret. Det vil si at skjermingsrenten for 2023 først blir fastsatt i januar 2024. Skjermingsrenten skal normalt tilsvare om lag avkastningen du kan få på en høyrentekonto i bank, etter skatt. Skjermingsrenten for inntektsåret 2022 er 1,7 prosent.

Det gis kun skjerming for avkastning6619fc6e14ae3 knyttet til aksjeinntekter. For kombinasjonsfond gis det kun skjerming på den delen av avkastningen som er knyttet til aksjeandelen i fondet. Det gis ingen skjerming for avkastning i rentefond.

Automatisk skatterapportering i skattemeldingen

Forvaltningsselskapet sørger for innrapportering til ligningsmyndighetene, noe som vil framgå av den forhåndsutfylte skattemeldingen du mottar fra ligningsmyndighetene hvert år.

Du bør uansett kontrollere tallene opp mot informasjonen som du mottar fra forvaltningsselskapet.

Fra og med 2020 ble skattemeldingen endret. I den nye skattemeldingen er opplysningene dine sortert etter temaer, i stedet for poster som tidligere.

Opplysninger som er relevante å sjekke for verdipapirfond6619fc6e14a49 finner du under temaet Finans, med undertemaene:

 • Finans > Verdipapirfond
 • Finans > Aksjer
 • Finans > Obligasjoner
 • Finans > Aksjesparekonto

Skattefavorisert individuell sparing til pensjon (IPS)

I 2017 trådte det i kraft en ny ordning for privat sparing til pensjon med skattefordeler. Les mer om IPS-ordningen her.

 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. For personlige skatteytere er årlig aksjeavkastning på aksje- og kombinasjonsfond opp til skjermingsrenten skattefri. Skjermingsrenten skal tilsvare årsgjennomsnittet av effektiv rente på tre måneders statskasseveksler tillagt 0,5 prosentpoeng, eller med andre ord om lag rentenivået på en høyrentekonto i bank. Skjermingsrenten nedjusteres med skattesatsen på alminnelig inntekt. Skjermingsrenten for det enkelte inntektsår fastsettes av Finansdepartementet og baseres på årsgjennomsnittet for det aktuelle inntektsåret og blir derfor først fastsatt tidlig i det påfølgende året.

 3. Skjermingsgrunnlag for avkastning i aksje- og kombinasjonsfond fastsettes årlig og beregnes særskilt for hver enkelt andel. Skjermingsgrunnlaget settes til verdipapirfondsandelens inngangsverdi (kostpris), tillagt andelens ubenyttede skjermingsfradrag fra tidligere år.

 4. Når du innløser andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert av de årene du har eid andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på akkumulert skjermingsfradrag er skattepliktig. Skjermingsfradrag er skjermingsgrunnlag ganget med skjermingsrenten.

 5. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 6. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 7. Et rentefond er et fond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer, det vil si rentebærende papirer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.

 8. IPS står for individuell pensjonssparing og er en langsiktig spareform til egen pensjon med skattefordeler.

 9. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 10. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Har du aksjesparekonto?

Aksjesparekonto