Årsstatistikk 2020: Rekordhøy sparing i aksjefond til tross for turbulent 2020

Personkundene kjøpte fondsandeler for 17 milliarder kroner i fjor. Totalt endte året med en nettotegning på 54 milliarder kroner, selv etter en kraftig korreksjon i mars.

2020 var preget av store kontraster på fondsmarkedet. En sterk start på året med nettotegning på 15,6 milliarder i januar ble raskt snudd da koronapandemien kom i mars. Verdens aksjemarkeder falt kraftig og engstelige investorer nettosolgte fond for hele 63 milliarder kroner. I månedene som fulgte tok imidlertid markedet seg opp igjen og ga positive nettotegningstall hver måned ut året.

– Vi har vært gjennom et historisk dramatisk fondsår der utviklingen med all tydelighet har vist hvor viktig det er å være langsiktig når man investerer i aksjemarkedet. Til tross for fallende aksjekurser og stor usikkerhet rundt konsekvensene av koronapandemien gjennom våren, avsluttet vi fondsåret godt i pluss, sier Bernt S. Zakariassen, adm. dir. i Verdipapirfondenes forening (VFF).

Se hele den månedlige markedsstatistikken fra VFF her.

Året sett under ett, endte personkundenes nettotegning i verdipapirfond på 17 milliarder kroner i 2020. Av dette ble rekordhøye 16,8 milliarder satt i aksjefond.

– 16,8 milliarder er den klart høyeste nettotegningen i aksjefond vi har sett siden vi startet målingene. Den høye tegningen i aksjefond er nok dels et uttrykk for at mange nordmenn har brukt mindre penger på reiser og annet forbruk i 2020 og derfor har kunnet spare mer. Samtidig har nok mange sett fordelene ved å spare langsiktig i fond som et alternativ til banksparing, sier Zakariassen.

Tabellen under viser personkunders fordeling av midler i verdipapirfond. Ca. 67 prosent av den totale forvaltningskapitalen er plassert i aksjefond, etterfulgt av 18 prosent i kombinasjonsfond.

Personkundenes forvaltningskapital i verdipapirfond er nå på 285 milliarder kroner, en økning på 8,6 milliarder fra 2019.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 22 milliarder kroner i 2020. Kategorien omfatter blant annet innskuddspensjonsordninger og individuell pensjonssparing (IPS). Norske personkunder hadde ved utgangen av året 264 milliarder kroner plassert i slike ordninger.

Ny inndeling av fondsstatistikken fra 2013. For 2020 er 264 mrd. som tidligere gikk inn i personstatistikken omdefinert til «pensjonsmidler med fondsvalg»

Proffene solgte aksjefond

De institusjonelle kundene nettotegnet verdipapirfond for 7,9 milliarder kroner i 2020. Av dette gikk 20 milliarder ut av aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble tegnet ulike typer rentefond for om lag 30 milliarder kroner. Institusjonelle kunder er kunder som ikke registrert med personnummer – typisk forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser og aksjeselskap.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 7 milliarder kroner i 2020.

Kjøpte for 54 mrd. totalt

Totalt for alle kundegrupper ble det nettotegnet verdipapirfond for 54 milliarder kroner 2020. 24 av disse milliardene ble tegnet i desember. Det ble tegnet aksje- og kombinasjonsfond for netto 14 milliarder kroner, mens det ble satt 40 milliarder i ulike typer rentefond i løpet av året. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond var ved utgangen av 2020 på 1.493 milliarder kroner, en økning på 166 milliarder fra året før.

Høy avkastning – du får betalt for å ta risiko

Fondskundene som satt igjennom børsuroen i mars, har fått god avkastning på pengene sine.

Av den totale økningen i forvaltningskapital på 166 milliarder kroner i 2020, var 44,5 milliarder nettotilførsel av nye midler, mens 121 milliarder kroner var avkastning for fondskundene*.

I 2020 er det nordiske aksjefond som har gitt høyest avkastning i snitt med 27,8 %. Ser vi på snittavkastningen de siste fem årene er det imidlertid norske aksjefond som har gitt høyest årlig avkastning med 11,4 % i snitt. Også globale aksjefond har gitt god årlig avkastning med 10 % i snitt per år.

Tabellen viser uvektet gjennomsnittlig avkastning for ulike fondsgrupper i personkundemarkedet (min. tegningsbeløp < kr.100 000,-)

1) I hovedsak rentefond som tar noe større kredittrisiko enn obligasjons- og pengemarkedsfond. Kilde: VFF

*Netto tegning av nye andeler på 54 milliarder kroner, fratrukket reinvesterte utbytter på 9,5 milliarder kroner.

Hele 2020 | Statistikk for desember

Presentasjon: Fondsåret 2020 i tall

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388