Bransjenormer

Et sentralt virksomhetsområde i Verdipapirfondenes forening (VFF) er etablering, oppdatering og håndheving av felles bransjenormer.

Gjennom dette arbeidet søker bransjen å oppnå:

- Profesjonalisering av medlemsselskapene
- Forhindre uheldig praksis hos enkeltmedlemmer som kan slå negativt ut for bransjen
- Sikre gjennomsiktighet gjennom rapportering av sentrale nøkkeltall fra medlemmene

Foreningen utarbeider tre typer bransjenormer
1) Bransjestandarder
2) Bransjeanbefalinger
3) Veiledinger

Bransjestandardene må vedtas på foreningens generalforsamling. Alle medlemmene er forpliktet til å følge disse.

Bransjeanbefalingene vedtas av foreningens styre. Disse er anbefalte, men ikke forpliktende for medlemmene.

Bransjeveiledinger