Hva er et kombinasjonsfond?

Et kombinasjonsfond er, som navnet tilsier, en kombinasjon av aksjefond og rentefond.

 1. Beholdning av verdipapirer, for eksempel de investeringer som inngår i et verdipapirfond.

 2. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 3. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

 4. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 5. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

For eksempel kan det være et fond som investerer 50 prosent av forvaltningskapitalen i aksjer og 50 prosent i rentebærende papirer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond. 

Kombinasjonsfondene er inndelt i ulike grupper etter hvor fondet skal plassere midlene sine. 

Kombinasjonsfondene inndeles i følgende grupper:

 • Norske kombinasjonsfond: Kombinasjonsfond6619fc2ed9e21 som normalt skal plassere minst 80 % av forvaltningskapitalen i det norske verdipapirmarkedet.
 • Internasjonale kombinasjonsfond: Kombinasjonsfond som har et internasjonalt mandat og som ikke kan klassifiseres under norske kombinasjonsfond.
 • Livssyklusfond: Kombinasjonsfond hvor aksjeandelen over tid trappes ned.

Risiko6619fc2ed9f30 og avkastning6619fc2eda089 i kombinasjonsfond

Avkastning og risiko i kombinasjonsfond vil avhenge av fordelingen av rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større aksjeandel i porteføljen, desto høyere forventet avkastning - og risiko.

 1. Beholdning av verdipapirer, for eksempel de investeringer som inngår i et verdipapirfond.

 2. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 3. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

 4. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 5. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.