Sett opp en spareavtale

Den beste måten å spare i fond på er ved jevne, månedlige innskudd. Dette gjør det enkelt å bygge opp kapital som gir deg økonomisk trygghet og handlefrihet på lang sikt gjennom relativt små forsakelser på kort sikt.

 1. En børs er en autorisert markedsplass som organiserer eller driver et marked for finansielle instrumenter der det legges til rette for handel ved regelmessig og offentlig kursnotering. En børs må ha konsesjon av de lovgivende myndigheter for å bedrive sin virksomhet. Børsvirksomhet for verdipapirer er det de fleste forbinder med ordet børs (for eksempel Oslo Børs), men det finnes også andre børser som for eksempel råvarebørs og børs for handel med elektrisk kraft.

 2. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

 3. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 4. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 5. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 6. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

 7. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

Gjennom en spareavtale66547753a3510 kjøper du andeler i ett eller flere fond gjennom automatiske trekk fra bankkontoen din jevnlig - som regel hver måned.

Det er tre hovedårsaker til at en månedlig spareavtale i verdipapirfond66547753a3579 er smart: 

 1. Jevn sparing reduserer risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunktet for kjøp av aksjer.
 2. Spareavtale disiplinerer sparingen slik at du også kjøper andeler når pessimismen råder i markedet.
 3. Månedlig sparing passer godt til de flestes økonomiske situasjon.

1. Spre tidsrisikoen

Aksjemarkedene kan svinge mye fra måned til måned, samtidig som kursfall eller oppturer kan strekke seg over flere år. Men når du sparer jevnt gjennom hele spareperioden unngår du å være spesielt uheldig med ett enkelt tidspunkt for kjøp av andeler. På den måten reduserer du sannsynligheten for lange perioder med negativ avkastning66547753a35e3 på sparepengene dine.

2. Overvinn markedets psykologi

En fast spareavtale hjelper deg til å fortsette sparingen også i perioder da aksjemarkedene ser dystre ut. Med mindre du aktivt stopper avtalen, skjer sparingen automatisk. I ettertid fremstår ofte andelene som billige på slike tidspunkt. Men uten spareavtalen må du aktivt samle nok mot til å plassere penger i aksjefond66547753a35ab også når utsiktene er dårlige, og det er som oftest vanskelig for de fleste av oss.  

Ikke stopp og start spareavtalen din i tide og utide. Da forsvinner mye av hensikten med den.

Det dummeste du kan gjøre er å stoppe en spareavtale ved børsfall, for så å starte den igjen ved børsoppgang. Det er en sikker måte å redusere avkastningen din på.

3. Litt på litt, blir mye…

Jevn sparing i aksjefond er en svært velegnet metode for vanlige lønnstakere å bygge merkbar økonomisk trygghet og handlefrihet på lang sikt uten å forsake mye i hverdagen. De færreste har store finansformuer de skal plassere. Men mange har råd til å sette til side litt hver måned.

 1. En børs er en autorisert markedsplass som organiserer eller driver et marked for finansielle instrumenter der det legges til rette for handel ved regelmessig og offentlig kursnotering. En børs må ha konsesjon av de lovgivende myndigheter for å bedrive sin virksomhet. Børsvirksomhet for verdipapirer er det de fleste forbinder med ordet børs (for eksempel Oslo Børs), men det finnes også andre børser som for eksempel råvarebørs og børs for handel med elektrisk kraft.

 2. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

 3. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 4. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 5. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 6. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

 7. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

Vanlige spørsmål om spareavtaler:

Hvor mye må jeg spare?

 1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 2. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

 3. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

Du bestemmer selv hvor mye du vil spare. Spareavtalen er en avtale mellom deg og et fondsforvaltningsselskap66547753aca7d om hvor mye og hvor ofte du ønsker å spare i et eller flere bestemte verdipapirfond. 

De fleste fond har en minste innskuddsgrense. Fondsforvaltningsselskapene informerer vanligvis om dette på sine nettsider. 

 1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 2. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

 3. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

Kan jeg ha spareavtaler i flere fond?

 1. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

Du kan inngå spareavtaler i så mange forskjellige verdipapirfond66547753b435d du ønsker.

 1. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

Hva koster det?

 1. Forvaltningshonorar er det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som daglig belastes verdipapirfondet. Forvaltningshonoraret, som betales av den enkelte andelseier oppgis som en årlig prosentsats.

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

Alle verdipapirfond66547753bbba4 tar et årlig forvaltningshonorar66547753bbb69 for å forvalte og administrere midlene i fondet. Dette oppgis i en årlig prosentsats og varierer fra fond til fond. 

Oversikt over kostnadene kan du blant annet finne i Fondsdataoversikten på VFF.no. 

Noen få fond tar også et gebyr for tegning og innløsning. Les mer om kostnader ved fondssparing her.

 1. Forvaltningshonorar er det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som daglig belastes verdipapirfondet. Forvaltningshonoraret, som betales av den enkelte andelseier oppgis som en årlig prosentsats.

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

Hvordan avslutter jeg en spareavtale?

 1. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

 2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

Du kan når som helst avslutte spareavtalen din eller stanse nye innskudd. På samme måte som det anbefales å spare jevnlig, anbefales det å gjøre gradvise uttak for å redusere risikoen for å være spesielt uheldig ved valg av tidspunkt for salg av andeler. 

 1. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

 2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

Må jeg skatterapportere en spareavtale?

 1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

Forvaltningsselskapet ditt utfører skatterapporteringen på fondene dine for deg. Det eneste du må gjøre er å sjekke at skattemeldingen stemmer. Les mer om skatt på verdipapirfond66547753ccd2b her. 

 1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

Ta kontakt med ditt fondsselskap for å starte en spareavtale

Her kan du kjøpe fond