Gi barna en trygg start på livet

Å spare en fast sum i aksjefond hver måned til barna er en enkel, fleksibel og lønnsom måte å bygge opp startkapital som kan hjelpe barna inn på boligmarkedet, finansiere studier eller betale for førerkort.

 1. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

 2. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 3. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 4. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Ved å starte en månedlig spareavtale664dd09f08475 i aksjefond664dd09f08513 tidlig, kan det innskutte beløpet over tid vokse til en betydelig sum som kan være med å gi en startkapital for barnet når det trenger det som mest. Jo tidligere du begynner, desto større vil summen kunne bli.

Velg aksjefond for langsiktig sparing

Når du sparer til barn eller barnebarn er det som regel med tanke på å spare lenge. Da er aksjefond det beste spareproduktet. Aksjer har den høyeste forventede avkastningen på lang sikt og med lang tidshorisont tåler du at avkastningen i perioder kan svinge til dels betydelig. Jo lenger du sparer i aksjer, desto større sannsynlighet er det for at sparingen lønner seg.

Spar så mye du vil

Hvor mye du har anledning til å spare må vurderes i forhold til resten av privatøkonomien din. Mange velger å spare deler av, eller hele barnetrygden, men selv små sparebeløp kan vokse seg store med lang sparehorisont.

Vil sparepengene være låst?

Nei, sparepengene er ikke låst. Hvis du ønsker å ta ut pengene, tar det bare noen få dager før du har pengene på bankkontoen din. 

Kan jeg endre sparingen underveis?

Ja, sparebeløpet kan endres underveis. Du kan sette inn større engangsbeløp og øke eller redusere det månedlige sparebeløpet om du ønsker det. Du kan når som helst starte, stoppe eller endre trekkdato på en spareavtale. 

 1. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

 2. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 3. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 4. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Spare i eget navn eller i barnets navn?

  Når du skal starte sparing til barna må du ta stilling til om du vil spare i barnets eller ditt eget navn. Det er fordeler og ulemper ved begge alternativer. Er du i tvil kan det lønne seg å snakke med en rådgiver før du bestemmer deg.

   Spare i foreldrenes navn

    Fordeler

    Foreldrene kan fritt disponere midlene.

    Begrenser ikke muligheten til studiestøtte.

    Ulemper

    Midlene inngår i boet ved foreldrenes samlivsbrudd eller død.

     Spare i barnets navn

      Fordeler

      Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes samlivsbrudd eller død.

      Hvis sparingen skjer i barnets navn kan barnet lettere føle eierskap til sparingen. Dermed blir barna kanskje mer interessert og lærer mer om sparing enn de ellers ville gjort.

      Ulemper

      Høy nettoformue kan føre til redusert stipendandel av utdanningsstøtten.

      Når sparebeløpet overstiger 2G, kan fylkesmannen begrense foreldrenes disposisjon over pengene. (G = folketrygdens grunnbeløp. Justeres årlig.) Dette kan omgås ved å gi penger til barna med et forbehold i et gavebrev om at gaven skal forvaltes av barnets foreldre frem til barnet er 18 år. Besteforeldre kan også gi gaver med samme forbehold. (Se vergemålsloven § 95)

       Kom i gang med sparingen

       Spareavtale