Hvorfor spare i verdipapirfond?

Livet er et både spennende og uforutsigbart prosjekt. Og nettopp derfor er det alltid godt å ha noe i bakhånd. Gode sparevaner gir økonomisk trygghet for deg og dine, men også mulighet til å realisere en drøm eller to. Hvis du først har bestemt deg for å spare er verdipapirfond et utmerket valg!

 1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 2. Beholdning av verdipapirer, for eksempel de investeringer som inngår i et verdipapirfond.

 3. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 4. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

 5. Et investeringsunivers definerer utvalgsområdet for hvor et verdipapirfonds plasseringer kan foretas. Universet kan avgrenses til å omfatte spesielle verdipapirer (for eksempel aksjer), investeringer i spesielle geografiske områder (for eksempel Asia), investeringer i bestemte næringer (som for eksempel kun investeringer i teknologiaksjer), eller kombinasjoner av disse.

 6. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

Å spare i verdipapirfond66960f92eae87 er LETT: Lønnsomt, Enkelt, Trygt og Tilgjengelig. Her er forklaringen:

Lønnsomt

Ved å spare i fond kan du forvente å få høyere avkastning66960f92eaeff enn gjennom tradisjonelle spareformer, som for eksempel banksparing.

Men lønnsomhet handler ikke bare om avkastning, men også om risiko66960f92eb01a og kostnader.

Sparing i verdipapirfond gir deg god balanse mellom kostnader, det risikonivået du velger og den avkastningen du kan forvente å få.

Grunnen til at verdipapirfond gir denne balansen er at de er lovpålagt å investere i regulerte, åpne markeder med mange kjøpere og selgere. I tillegg er verdipapirfondsmarkedet selv kjennetegnet ved åpenhet og god konkurranse. I fondsmarkedet kan du velge mellom mange tilbydere og det er enkelt å sammenligne kostnader og forventet avkastning og risiko på tvers av ulike fond og fondsleverandører.

Investeringer i verdipapirmarkedet gjennom verdipapirfond gir deg som ønsker å spare de beste mulighetene til å finne investeringer hvor forventet avkastning står i rimelig forhold til hvor stor risiko du ønsker å påta deg.

Enkelt – la andre gjøre jobben

Verdipapirfond er et spareprodukt som er konstruert for å gi et stort antall småsparere tilgang til profesjonell forvaltning av verdipapirer. Å investere i et verdipapirfond er et alternativ til å etablere og følge opp en egen verdipapirportefølje66960f92eadd1 på daglig basis.

Gjennom å plassere sparemidlene i et verdipapirfond overlater du til forvaltningsselskapets analytikere og forvaltere å plukke ut de investeringene som de til enhver tid tror er mest gunstige innenfor fondets investeringsunivers.

Forvaltningsselskapet tar seg også av alle beregninger og innrapportering av informasjon til skattemyndighetene. Alt du trenger å gjøre er å kontrollere at innrapporteringen er korrekt.

Du slipper også å følge med i verdipapirmarkedet fra dag til dag for å holde deg orientert om nyheter som kan påvirke dine plasseringsvalg.

Trygt

Sterk forbrukerbeskyttelse gjennom omfattende myndighetsregulering gir trygghet for deg som ønsker å spare i verdipapirfond.

Forvaltningsselskapene er etter verdipapirfondloven forpliktet til å ivareta fondssparernes interesser på beste måte.

 1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 2. Beholdning av verdipapirer, for eksempel de investeringer som inngår i et verdipapirfond.

 3. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 4. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

 5. Et investeringsunivers definerer utvalgsområdet for hvor et verdipapirfonds plasseringer kan foretas. Universet kan avgrenses til å omfatte spesielle verdipapirer (for eksempel aksjer), investeringer i spesielle geografiske områder (for eksempel Asia), investeringer i bestemte næringer (som for eksempel kun investeringer i teknologiaksjer), eller kombinasjoner av disse.

 6. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

 1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 3. IPS står for individuell pensjonssparing og er en langsiktig spareform til egen pensjon med skattefordeler.

Tilgjengelig – kjøp og selg når du vil

Midler som plasseres direkte i verdipapirfond66960f93041f4 er ikke bundet opp eller låst inn, med mindre du sparer i et skattefavorisert pensjonsprodukt som IPS. Du kan tilføre og trekke ut penger av fondet etter eget ønske, når du selv vil på kort varsel.

I de fleste fond kan du tegne og innløse fondsandeler alle virkedager. Ved salg av fondsandeler vil pengene normalt være på din konto en til fire virkedager etter at salgsanmodningen er mottatt av forvaltningsselskapet. Verdipapirfond er dermed en nesten like likvid plassering som bankinnskudd.

 1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 3. IPS står for individuell pensjonssparing og er en langsiktig spareform til egen pensjon med skattefordeler.

Vanlige spørsmål om fondssparing

Hvor ofte må jeg følge med?

 1. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

Den store fordelen med å spare i fond er at du overlater til andre å følge med for deg. Det sparer deg for mye mas:

- Du slipper selv å ta stilling til hvilke plasseringer som til enhver tid er gunstige.

- Du slipper å følge med i markedet fra dag til dag for å holde deg orientert om nyheter som kan påvirke dine plasseringsvalg.

- Du slipper å holde styr på innrapportering av kjøp, salg, gevinst og tap til myndighetene.

Har du opprettet en fast spareavtale66960f9310696 i fond, går det helt av seg selv.

Er du nysgjerrig på hvordan det går, får du til enhver tid oversikt over dine plasseringer hos fondsleverandøren din.

 1. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

Er det skattefordeler ved å spare i fond?

 1. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 2. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 3. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

 4. IPS står for individuell pensjonssparing og er en langsiktig spareform til egen pensjon med skattefordeler.

 5. Et rentefond er et fond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer, det vil si rentebærende papirer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.

Dersom man investerer på egen hånd direkte i enkeltaksjer må man betale skatt av aksjegevinster etter hvert som de realiseres. Et aksjefond66960f9319b7d er normalt innrettet slik at det er fritatt for slik beskatning.

Som andelseier oppnår du dermed fordelen av utsatt skatt siden gevinsten på dine andeler først blir beskattet når andelene blir innløst. Dette til tross for at aksjefondet har realisert kursgevinster på aksjer i fondet underveis.

Som andelseier i et rentefond66960f9319ba3 beskattes du løpende for renteavkastningen (på samme måte som ved bankinnskudd.)

Aksjesparekonto

Ved å opprette en aksjesparekonto, kan du kjøpe og selge aksjer og fondsandeler og bytte mellom fond uten å utløse gevinstskatt. Les mer her.

Skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS)

IPS66960f9319b91 er en ordning for privat sparing til pensjon med skattefordeler. Les mer om IPS-ordningen her.

 1. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 2. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 3. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

 4. IPS står for individuell pensjonssparing og er en langsiktig spareform til egen pensjon med skattefordeler.

 5. Et rentefond er et fond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer, det vil si rentebærende papirer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.

Hva betyr "rentes-rente" effekten?

 1. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Det er lurt å starte sparingen tidlig. Da drar du nytte av den såkalte "rentes-rente" effekten. Det betyr at den årlige avkastningen du oppnår legges til den opprinnelige investeringen og gir ytterligere avkastning. På sikt betyr dette at sparepengene vokser raskere for hvert år som går.

 1. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Oversikt over fondstilbydere

Her kan du kjøpe fond