Sterk forbrukerbeskyttelse - Trygghet for deg som sparer

Sterk forbrukerbeskyttelse gjennom omfattende myndighetsregulering gir trygghet for deg som sparer i fond.

  1. Klagenemnd for bank, finans og verdipapirfond. Verdipapirfondenes Forening knyttet seg til Finansklagenemnda med virkning fra 1. januar 2002.

  2. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

  3. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

Verdipapirfond66547b45a5310 er underlagt streng og omfattende myndighetsregulering. En egen lov, verdipapirfondloven, regulerer alle sider ved forvaltning og markedsføring av verdipapirfond. Forvaltningselskapenes organisering av virksomheten er også nøye regulert for å sørge for at forvaltningen og oppbevaringen av sparernes midler skjer på en sikker og betryggende måte.

Forvaltningsselskapene har en plikt til å sette dine interesser først

Målsettingen med myndighetsreguleringen er å sørge for best mulig beskyttelse av deg som sparer i fond. Forvaltningsselskapene er etter verdipapirfondloven forpliktet til å ivareta fondssparernes interesser på beste måte.

Finanstilsynet har løpende tilsyn med forvaltningsselskapene

Verdipapirfondsforvaltning kan bare drives av selskap som har tillatelse (konsesjon) fra Finanstilsynet. Finanstilsynet skal godkjenne alle verdipapirfond som er registrert i Norge. En viktig del av Finanstilsynets arbeid er å føre løpende tilsyn med forvaltningsselskapene som er underlagt konsesjon. Internasjonal lovregulering sørger for at utenlandske selskaper som markedsfører verdipapirfond i Norge er underlagt tilsvarende betryggende tilsyn i hjemlandet.

Klageordning

Andelseiere i verdipapirfond som mener seg urettmessig behandlet kan henvende seg til Finansklagenemnda, som er et nøytralt tvisteløsningsorgan. Bak Finansklagenemnda66547b45a5143 står Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finansieringsselskapenes Forening (Finfo), Forbrukerrådet, Virke og Verdipapirfondenes forening.

Autorisasjonsordningen

Mange som driver finansiell rådgivning er autorisert gjennom Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut). For å bli autorisert, må rådgiverne bestå en omfattende kunnskapsprøve, samt en praktisk prøve. Det vil også være et krav til minimum ett års relevant yrkespraksis. Sjekk om rådgiveren din er autorisert med FinAuts register.

Pass på! Ikke alle «fond» er verdipapirfond

Begrepet «fond» benyttes i en rekke sammenhenger og ikke alt som omtales som ”fond” er verdipapirfond i verdipapirfondlovens forstand. Betegnelsen verdipapirfond er forbeholdt fond som er etablert etter tillatelse fra Finanstilsynet og forvaltes etter reglene i verdipapirfondloven.

  1. Klagenemnd for bank, finans og verdipapirfond. Verdipapirfondenes Forening knyttet seg til Finansklagenemnda med virkning fra 1. januar 2002.

  2. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

  3. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.