Hva kan jeg tjene og tape?

«Det finnes ingen gratis lunsj», sier finansfolk. Og det de sikter til er sammenhengen mellom risiko og avkastning. Skal man oppnå noe ekstra, må man også våge noe. Slik er det også i verdipapirmarkedet.

 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

 3. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Skal du oppnå høyere avkastning650e8c6c4351c enn det du kan oppnå ved å sette pengene i banken, må du også være villig til å påta deg høyere risiko. Hvor stor risiko650e8c6c43491 du vil påta deg velger du selv. Og ved å spare i verdipapirfond650e8c6c433d1 er det enkelt å velge risikonivå.

Sannsynligheten for å tape alt i et verdipapirfond er mikroskopisk, men større enn null. Hvis bevisstheten om at sparepengene dine kan falle i verdi ødelegger nattesøvnen din bør du vurdere andre sparealternativer. Men vær oppmerksom på at ingen sparing er totalt risikofri.

Det nærmeste du kommer risikofri sparing i Norge i dag er bankinnskudd. I norske banker er dine innskudd garantert opp til 2 millioner kroner. Dessverre innebærer selv bankinnskudd med innskuddsgaranti en risiko for at pengene dine blir mindre verdt over tid grunnet inflasjon og skatt.

 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

 3. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Avkastning og risiko

Hva er avkastning?

 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. Forvaltningshonorar er det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som daglig belastes verdipapirfondet. Forvaltningshonoraret, som betales av den enkelte andelseier oppgis som en årlig prosentsats.

 3. Transaksjonskostnader er kostnader forbundet med kjøp og salg av verdipapirer. Disse omfatter meglerhonorarer og forvalters markedspåvirkning.

 4. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Avkastning650e8c6c4ec30 er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond650e8c6c4ead2 er avkastningen det samme som verdiendringen på dine  fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år. Hvis fondsandelene har steget i verdi i den perioden du har eid andelene har du hatt positiv avkastning. I motsatt fall har avkastningen vært negativ.

Avkastning oppgis gjerne i prosent av det investerte beløpet. For eksempel vil avkastning hittil i år være prosentvis endring i andelsverdien fra årsskiftet til siste kursdato.

Historisk avkastning i ulike fond kan du finne på hjemmesidene til de ulike fondsforvaltnings-selskapene. Der kan du enkelt finne fondet ditt og se hva avkastningen har vært de siste periodene, for  eksempel hittil i år, siste tre år osv.

Også Verdipapirfondenes forening (VFF) gir deg lett tilgang og god oversikt over avkastningshistorikk for hundrevis av verdipapirfond i sin Fondsdata-oversikt.

All avkastning vises etter at det årlige forvaltningshonoraret du betaler og fondets transaksjonskostnader650e8c6c4eb7d ved kjøp og salg av verdipapirer er trukket fra.

 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. Forvaltningshonorar er det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som daglig belastes verdipapirfondet. Forvaltningshonoraret, som betales av den enkelte andelseier oppgis som en årlig prosentsats.

 3. Transaksjonskostnader er kostnader forbundet med kjøp og salg av verdipapirer. Disse omfatter meglerhonorarer og forvalters markedspåvirkning.

 4. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Hva er risiko?

 1. Et verdipapirfonds volatilitet gir uttrykk for hvor mye avkastningen svinger. Høy volatilitet viser at det har vært store svingninger i de månedlige avkastningene.

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 3. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

 4. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 5. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

En investering, en fotballkamp eller en værprognose har det til felles at utfallet (hvordan det går) er ukjent på forhånd.  Du kan ha en godt begrunnet forventing om høy avkastning650e8c6c589c4 på en investering, hjemmeseier eller pent vær, men det er ikke sikkert det går slik. På den annen side kan det også hende at det går bedre enn forventet. Begge deler er eksempler på risiko.

Risiko650e8c6c58941 betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. At for eksempel kursen i en aksje650e8c6c589a6 kan gå både opp og ned er begge uttrykk for risiko. I aksjeverdenen kaller vi dette for volatilitet.

I verdipapirfond650e8c6c5889c er det flere former for risiko. Hvilke risikoer du utsettes for, og i hvor stor grad, avhenger av hvilken type verdipapirfond du velger. 

Det finnes dessverre ikke en bestemt måleenhet som dekker alle mulige aspekter ved begrepet risiko. Men et risikomål som er mye brukt innen finans er som nevnt, begrepet volatilitet. Volatilitet650e8c6c5888b er et mål på hvor mye et verdipapir svinger i verdi (kurssvingninger). Volatilitet er nærmere beskrevet i ordlisten.

 1. Et verdipapirfonds volatilitet gir uttrykk for hvor mye avkastningen svinger. Høy volatilitet viser at det har vært store svingninger i de månedlige avkastningene.

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 3. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

 4. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 5. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

 3. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 4. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 5. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Forholdet mellom risiko650e8c6c62b27 og avkastning

Profesjonelle investorer er nøye med å ikke påta seg risiko som de ikke kan forvente å få betalt for i form av høyere avkastning.

I et velfungerende verdipapirmarked, som for eksempel det norske, kan vi forvente at alle verdipapirer som omsettes jevnlig vil ha en pris som står i forhold til risikoen. Risiko er en nødvendig forutsetning for å kunne tjene penger i verdipapirmarkedet, utover innskuddsrenten i banken. Det er nettopp ved å være villig til å påta seg "fornuftig risiko" at man kan forvente å oppnå høyere avkastning650e8c6c62c2c enn ved risikofrie plasseringer (bankinnskudd).

Verdipapirfond650e8c6c62a0c gir god balanse mellom avkastning og risiko

Verdipapirfond er lovpålagt å investere i regulerte og velfungerende markeder med mange kjøpere og selgere. Ved å plassere sparemidlene dine i verdipapirfond kan du over tid forvente å oppnå en avkastning på sparemidlene dine som står i rimelig forhold til den risikoen du velger å ta på deg, akkurat som en profesjonell investor. Risikonivået kan du selv avgjøre ved å velge et fond som har den ønskede risikoprofilen.

Risiko og ulike typer verdipapirfond

Figuren under viser hvordan hovedkategorier av verdipapirfond plasserer seg på en kurve som viser sammenhengen mellom forventet avkastning og forventet risiko.

Likviditetsfond gir noe høyere forventet avkastning enn bankinnskudd. Men ved å plassere i likviditetsfond må du også akseptere noe høyere risiko.

Aksjefond650e8c6c62bf4 er den fondskategorien som gir høyest forventet avkastning over tid, men er også de fondene som har høyest forventet risiko.

«Gratis lunsj» svever fristende høyt, godt over kurven. Blir du lovet høy avkastning til svært lav risiko bør du være på vakt! Over tid kan det vise seg at slike tilbud ikke er gratis likevel.

risiko-graf-outline-NY.svg#asset:7445



 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

 3. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 4. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 5. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Hvordan oppstår avkastning i et verdipapirfond?

 1. Sertifikater er rentebærende papirer med maksimal løpetid på ett år. Pengemarkedsfond plasserer i sertifikater.

 2. Beholdning av verdipapirer, for eksempel de investeringer som inngår i et verdipapirfond.

 3. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 4. Et rentefond er et fond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer, det vil si rentebærende papirer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.

 5. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 6. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 7. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Aksjeselskap betaler som regel ut utbytte til aksjonærene, en eller flere ganger i året. I et aksjefond650e8c6c6d886 består avkastningen dels av utbytteutdeling fra aksjeselskapene fondet er investert i og dels fra kursstigning på aksjene i porteføljen.

I rentefond650e8c6c6d853 består avkastningen av regelmessige renteutbetalinger fra fondets investeringer i rentebærende instrumenter (obligasjoner og sertifikater), og/eller kursgevinster på disse papirene.

I et kombinasjonsfond650e8c6c6d81b består avkastningen av en kombinasjon av renteinntekter, aksjeutbytter og kursgevinster på aksjer og rentepapirer.

 1. Sertifikater er rentebærende papirer med maksimal løpetid på ett år. Pengemarkedsfond plasserer i sertifikater.

 2. Beholdning av verdipapirer, for eksempel de investeringer som inngår i et verdipapirfond.

 3. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 4. Et rentefond er et fond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer, det vil si rentebærende papirer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.

 5. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 6. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 7. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Hva betyr det "å spre risikoen"?

 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

 3. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Når du investerer i verdipapirfond650e8c6c78f3a oppnår du god risikospredning ved at du ikke legger «alle eggene i samme kurv». Dette gir redusert risiko.

Et verdipapirfond fordeler fondets midler på investeringer i en rekke selskaper. Ved å spre investeringene på en rekke enkeltpapirer kan fondet redusere en vesentlig del av den uønskede risikoen knyttet til hvert selskap. Den uønskede risikoen er uforutsigbar risiko650e8c6c78ff7 som du over tid ikke kan forvente å få «betalt» for i form av høyere avkastning.

Eksempler på slik risiko kan være brann i selskapets fabrikk (med påfølgende lang produksjonsstans) eller at et selskap blir saksøkt for et stort beløp. Den samlede risikoen i et verdipapirfond er redusert fordi slike tilfeldige og uforutsette hendelser knyttet til investeringer i enkeltselskaper over tid vil bli utlignet av andre hendelser i andre selskaper som fondet har investert i.

Et godt diversifisert verdipapirfond sitter hovedsakelig igjen med den risikoen som forvalteren har kalkulert med (ofte kalt systematisk risiko) og kan regne med å få betalt for i form av høyere forventet avkastning.

 1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

 3. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Hvordan finner jeg risikonivået på et fond?

 1. Et verdipapirfonds volatilitet gir uttrykk for hvor mye avkastningen svinger. Høy volatilitet viser at det har vært store svingninger i de månedlige avkastningene.

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 3. Et obligasjonsfond er et rentefond som kan investere i rentebærende papirer med lengre løpetid enn 1 år.

 4. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 5. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 6. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

 7. Nøkkelinformasjon (eller KID) er standard informasjon om fondet som skal gjøre det lettere å sammenligne fond. Dokumentet skal være på maks to A4-sider og inneholde informasjon om bl.a. risiko, avkastning og løpende kostnader.

 8. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 9. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 10. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Et forvaltningsselskap650e8c6c827bd er lovpålagt å utarbeide såkalt nøkkelinformasjon650e8c6c82883 for hvert fond de forvalter. Dokumentet nøkkelinformasjon for investorer (ofte kalt KID) skal gi deg som investor viktig investeringsinformasjon, blant annet om risikofaktorene forbundet med å investere i fondet. Den standardiserte utformingen skal gjøre det enkelt for deg å sammenligne nøkkelinformasjon om blant annet historisk avkastning, risiko650e8c6c8282c og kostnader på tvers av ulike verdipapirfond650e8c6c826f4 og fondsleverandører.

Risikoklasse

I KID-dokumentet rangeres fondets risiko i en skala fra 1 til 7.

Lav verdi angir et fond med lavere risiko og lavere mulig avkastning. Høy verdi angir høyere risiko og høyere mulig avkastning. Risikovurderingen er basert på fondets historiske volatilitet650e8c6c826e7 siste 5 år og angir kun risikoen for kurssvingninger i andelsverdi. Det kan hende at enkelte typer risiko som kan være av betydning for fondet ikke er dekket av risikoindikatoren. I så fall skal dette være tydelig beskrevet i nøkkelinformasjonsdokumentet. Et likviditetsfond (som har noe høyere risiko enn bankinnskudd) vil plassere seg langt ned på risikoindikatoren. Et aksjefond650e8c6c828db vil typisk plassere seg høyt på skalaen. Obligasjonsfond650e8c6c82744 og kombinasjonsfond650e8c6c82776 vil som regel plassere seg i den lavere enden av skalaen og mot sentrum.

Det er viktig at du er oppmerksom på at historiske tall ikke er en sikker indikator på et fonds fremtidige risikoprofil og kun kan gi en pekepinn på fremtidig risiko og avkastning. Laveste verdi (1) innebærer heller ikke at investeringen er risikofri.

Du kan enkelt sammenligne risikoklasser i Fondsdata-tabellen på VFF.no

 1. Et verdipapirfonds volatilitet gir uttrykk for hvor mye avkastningen svinger. Høy volatilitet viser at det har vært store svingninger i de månedlige avkastningene.

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 3. Et obligasjonsfond er et rentefond som kan investere i rentebærende papirer med lengre løpetid enn 1 år.

 4. Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investeres i både rentebærende papirer og aksjer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

 5. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

 6. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

 7. Nøkkelinformasjon (eller KID) er standard informasjon om fondet som skal gjøre det lettere å sammenligne fond. Dokumentet skal være på maks to A4-sider og inneholde informasjon om bl.a. risiko, avkastning og løpende kostnader.

 8. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 9. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 10. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

Jo mer du vet, jo bedre er du rustet på fondsmarkedet

Kom i gang med sparingen

Hvordan spare i fond