MedlemsNytt 13-2018

Høring: Forordning om pengemarkedsfond | Høring: Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

​Høring: Forordning om pengemarkedsfond

Foreningen har i dag, 30. april, avgitt høringssvar til Finansdepartementet vedrørende innføringen av EUs forordning om pengemarkedsfond i norsk rett. Denne forordningen vil innføres ved inkorporasjon, dvs. at innholdet i forordningen vil bli gjort gjeldende i sin helhet i Norge. 

I høringsuttalelsen påpeker foreningen at ingen av de verdipapirfond som i dag er definert som pengemarkedsfond etter VFFs bransjestandard vil oppfylle forordningens krav til pengemarkedsfond, uten at det gjøres endringer i fondenes mandat, og at forordningens krav til et pengemarkedsfonds plasseringer er av en slik karakter at det antakelig kun vil være svært få eksisterende pengemarkedsfond som vil endre sitt investeringsmandat for å oppfylle forordningens krav. 

Det fremgår av forordningen at et verdipapirfond ikke kan ha karakteristika som substansielt ligner på kravene til pengemarked gitt i forordningens artikkel 1, uten å ha godkjennelse som pengemarkedsfond. Foreningen understreker i vår høringsuttalelse at det derfor er avgjørende viktig at det klargjøres hva som er tilstrekkelig «avstand» mellom korte rentefond utenfor forordningen og pengemarkedsfond som skal oppfylle forordningens krav.

Last ned brevet her. 

Høring: Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

Foreningen avga 25. april høringsuttalelse til NOU 2018:1 – gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR. 

Det foreslås en rekke endringer i verdipapirforskriften. Det foreslås også noen endringer i forskriften til verdipapirfondloven. VFF skriver at de utfyllende rettsaktene for så vidt allerede er gjennomført i norsk rett gjennom de forskriftene som ble vedtatt på slutten av 2017. Disse er imidlertid av temporær karakter. Det er behov for å gjennomføre denne EU-retten på formelt korrekt vis. Utredningen legger et godt grunnlag for dette. Foreningen understreker behovet for at Finanstilsynet gir aktørene god veiledning i bruken av regelverket. 

Last ned brevet her.