Årsstatistikk 2022: Positiv avslutning på et turbulent år

Etter et turbulent år med flere måneder med nettosalg endte 2022 med en samlet nettotegning på totalt 3,6 milliarder kroner. Nettotegningen tok seg opp igjen mot slutten av året, og i desember ble det totalt nettotegnet verdipapirfond for 8 milliarder kroner.

Etter mange år med høy avkastning og høy nettotegning i verdipapirfond, ble 2022 et år preget av uro og usikkerhet knyttet til høy inflasjon, økte renter og nedgang på verdens børser. Fjoråret er en påminnelse om at verdipapirfond, og da særlig aksjefond, svinger i verdi over tid, og at sparing i aksjefond bør være langsiktig.

Norske personkunder forholder seg rolig
Til tross for at 2022 har vært preget av den økte uroen, endte året med en samlet nettotegning på 3,6 mrd. kroner. I årets siste måned ble det nettotegnet for totalt 8 milliarder kroner. For personkundene endte året med et samlet nettosalg på -1,7 mrd. kroner. Nettosalget i aksjefond var på -2,0 mrd. kroner. Dette av en samlet forvaltningskapital på 238,7 mrd. i aksjefond ved årets slutt.

- Usikre tider og børsuro preget 2022. Etter flere år med stigende aksjekurser er det lett å bli nervøs for den som sitter med andeler i verdipapirfond. Enkelte måneder har det vært netto utgang, men hovedbildet er at de aller fondssparerne følger rådene om å «sitte stille i båten» i urolige tider, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Betydningen av langsiktighet kommer klart fram dersom man tar på de lange brillene. Til tross for at kategoriene norske og globale aksjefond hadde en negativ snittavkastning på hhv -6,6 prosent og -10,6 prosent i 2022 viser 5-årshistorikken (inkl. 2022) at årlig snittavkastning for de to gruppene har vært solide 7,3 prosent for norske aksjefond og 8,1 prosent for globale aksjefond.

- Nok en gang får vi bekreftet at aksjefondsparing er langsiktig sparing – og at fast spareavtale er måten å komme seg igjennom både gode og mindre gode perioder. Tallene – og ikke minst andelseiernes adferd gjennom høsten – tyder på at det store flertallet av fondssparerne har forstått dette, sier Zakariassen videre.
Proffene kjøpte aksjefond
De institusjonelle kundene nettosolgte verdipapirfond for 12,2 milliarder kroner i 2022. Av dette ble 9,7 milliarder kroner plassert i aksjefond, 20,6 milliarder gikk ut av ulike rentefond og 5,8 milliarder kroner gikk ut av pengemarkedsfond. Norske institusjonskunder har nå 886 milliarder kroner plassert i verdipapirfond, en nedgang på 8 prosent fra 2021. Institusjonelle kunder er de som ikke registrert med personnummer – typisk forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser og aksjeselskap.

Utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for 0,4 milliarder kroner i 2022.

Nettokjøpte for 3,6 mrd. kroner totalt
Totalt for alle kundegrupper ble det nettokjøpt verdipapirfond for 3,6 milliarder kroner i 2022. Det ble nettokjøpt aksjefond for 20,5 milliarder kroner, mens det ble nettosolgt ulike typer rentefond for 13,5 milliarder og nettosolgt pengemarkedsfond for 4,3 milliarder kroner totalt i 2022. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond var ved utgangen av 2022 på 1.660 milliarder kroner, mot 1.809 milliarder i 2021.
Tabellen under viser utviklingen i nettotegningen siden 2012.

Kilde: VFF

Tabellen under viser utviklingen i den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond de siste 10 årene:

Kilde: VFF

Langsiktighet lønner seg
Tabellen under viser at avkastningen i 2022 har vært negativ for alle fondsgrupper unntatt pengemarkedsfond aksjefondssparing. Tallene viser at faste spareavtaler i fond vært svært lønnsomt de siste 5 årene, noe som viser at man også etter et år med fallende markeder fått godt betalt for å ta risiko over tid.

Globale og norske aksjefond har i snitt som nevnt gitt hhv. 8,1 og 7,3 prosent avkastning per år. Rentefond har i samme periode gitt en mer beskjeden avkastning.

Det mest spesielle med 2022 er at både aksjefond og rentefond (pga. rask rentestigning) har gitt negativ avkastning samtidig.
Tabellen «følger (stort sett) læreboka»: Jo høyere andel aksjer (høyere risiko), jo mer avkastning over tid.

Tabellen viser uvektet gjennomsnittlig avkastning for ulike fondsgrupper i personkundemarkedet (min. tegningsbeløp < kr.100 000,-):

1) hovedsak rentefond som tar noe større kredittrisiko enn obligasjons- og pengemarkedsfond. Kilde: VFF

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 45012248