Bransjeanbefalinger

Medlemmer av Verdipapirfondenes forening oppfordres sterkt til å følge de bransjeanbefalinger som vedtas av foreningens styre.

Per i dag har foreningen vedtatt følgende bransjeanbefalinger:

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

I forbindelse med ikrafttredelsen av verdipapirfondloven av 2011, har foreningen utarbeidet anbefalte vedtekter for verdipapirfond. Anbefalingen dekker lovkravene til vedtektenes innhold. En viktig del av bakgrunnen for denne anbefalingen, er Finanstilsynet beslutning om ikke å utarbeide nye standardvedtekter for verdipapirfond. Enkelte elementer fra tidligere standardvedtekter er videreført i anbefalingen.

Asymmetrisk resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse

Anbefalingen definerer sentrale prinsipper som bør inngå i resultatavhengige asymmetriske godtgjørelsesmodeller (det vil si modeller som består av en kombinasjon av en fast og en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse). Den grunnleggende forutsetningen er at det skal være samsvar mellom målsettingen slik den framgår av verdipapirfondets investeringsmandat og forvaltningsselskapets insentiver til å oppnå denne. Anbefalingen gjelder for verdipapirfond som er rettet mot massemarkedet og er primært utarbeidet for aksjefond med et aktivt investeringsmandat. Finanstilsynet har uttalt at godtgjørelsesmodeller utformet i tråd med anbefalingen «normalt vil kunne godkjennes».

Beregning og rapportering av aktiv andel i aksjefond

Anbefalingen er myntet på aksjefond som i all hovedsak investerer direkte i aksjer, som har som uttalt mål å oppnå høyere langsiktig avkastning enn fondets referanseindeks, og der kompleksitet og kostnader ved rapportering og beregning står i et rimelig forhold til fondets størrelse og antall kunder. Anbefalingen angir hvordan aktiv andel skal beregnes og rapporteres.

Daglig verdivurdering av utsatt skatt

Anbefalingen inneholder konkrete råd om regnskapsføring og daglig verdivurdering av utsatt skatt på netto urealiserte gevinster på skattepliktige finansielle instrumenter. Aksje- og kombinasjonsfond som forventes å komme i betalbar skatteposisjon bør i henhold til denne bransjeanbefalingen foreta avsetninger på daglig basis for utsatt skatt knyttet til urealiserte gevinster på skattepliktige finansielle instrumenter.

Daglig verdivurdering og regnskapsføring av skattekostnad i fond med andelsklasser

Bransjeanbefalingen omhandler skattemessige problemstillinger knyttet til håndteringen av andelsklasser i verdipapirfond som er, eller ligger an til å komme, i skatteposisjon. Formålet med anbefalingen er å skissere gjennomførbare løsninger som på den ene siden ivaretar verdipapirfondlovens prinsipp om at kostnader som utelukkende kan henføres til en andelsklasse, ikke kan belastes andelseiere i en annen andelsklasse, og på den annen side hensyntar skattelovens prinsipp om at det er verdipapirfondet som er skattesubjektet. Anbefalingen ble sist endret 28.11.2023.

Distribusjonsavtaler

Bransjeanbefalinger knyttet til distribusjon består av en rekke avtaleversjoner, tilpasset ulike «set up» for distribusjon. I tillegg er det utarbeidet en særskilt custodyavtale for banker som tilbyr denne typen tjenester.

Distribusjonsavtalene gjennomgikk en større revisjon i 2018 og 2019 for å være tilpasset norsk gjennomføring av MiFID II. I mai 2020 ble det foretatt en mindre målrettet justering i det likelydende vedlegget om kvalitetsøkende tjenester som ytes fra distributør til kunden. Distribusjonsavtale formidling ble revidert 24. november 2020, der omtalen av utkontraktering av hvitvaskingsforpliktelser og kundekontroll ble utvidet, og fikk et eget vedlegg. Det ble foretatt en mindre justering i formidlingsavtalen og nomineeavtalen 16.november 2021 som utdyper distributørs plikt til å identifisere målgruppe. Custodianversjonen av nomineeavtalen ble fastsatt 16. november 2021.

Gjeldende versjoner av formidlingsavtalene og nominee avtalene ble fastsatt av styret 23. mai 2023, blant annet tilpasset innføring av ny finansavtalelov.

I tillegg til avtalene følger det en brukermanual som beskriver formålet med de ulike delene av avtalene. Foreningen har også i samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm utarbeidet en juridisk betenkning om forvalterregistrering. Betenkningen er særlig myntet på utenlandske nominee, som ofte har vært skeptiske til særnorske krav om skatterapportering. Dokumentet er skrevet på engelsk.

Formidlingsavtale og nominee avtale
Overordnet består avtalestrukturen av en distribusjonsavtale basert på ren ordreformidling («formidlingsavtalen») og en distribusjonsavtale som kan benyttes dersom distributør har tillatelse fra Finanstilsynet til føres inn i fondets andelseierregister som nominee, jf. verdipapirfondforskriftens kapittel 13 om forvalterregistrering («nominee avtalen»). Disse avtalene er videre utarbeidet i særskilte versjoner (i) tilpasset distribusjon av nettoandelsklasser og (ii) tilpasset en struktur der distributør bruker en custodian bank.

Nettoklasseversjoner av distribusjonsavtalene
Det er fastsatt egen versjon av både formidlingsavtalen og nominee avtalen for distribusjon av nettoandelsklasser. Disse versjonene bør benyttes dersom distribusjonen ikke innebærer betaling av noen former for vederlag mellom distributør og forvaltningsselskap (returprovisjon). Nettoklasseversjonen av nominee avtalen og formidlingsavtalen tar utgangspunkt i den alminnelige versjonen av nominee avtalen og formidlingsavtalen, med kun mindre tilpasninger. Tilpasningene består i stor grad av fjerning av innhold som regulerer eller omtaler returprovisjoner mv.

Nominee avtale ved bruk av custodian
Det er laget en egen versjon av nominee avtalen, som anbefales benyttet dersom distributør har nomineekonto hos en custodian (normalt en bank), som i sin tur har en nomineekonto i fondets andelseierregister. Denne versjonen av nominee avtalen er i all hovedsak lik den alminnelige versjonen av nominee avtalen, og «custodian-versjonen» anses å være en tilpasset versjon av den alminnelige nomineeavtalen. Bruk av custodian-versjonen av nominee avtalen forutsetter at distributørens custodian har inngått custody avtalen (se egen omtale under) med forvaltningsselskapet. Det er utarbeidet en custodian versjon av både den alminnelige nominee avtalen og nettoklasseversjonen av nominee avtalen.

Custodyavtale
Distributører av verdipapirfond kan benytte en custodian (bank) som føres inn i andelseierregisteret til verdipapirfondet på vegne av distributøren.

Styret fastsatte 24. november 2020 bransjeanbefalingen Nominee Agreement – Custodian, som regulerer custodians plikter overfor fondsleverandøren. Avtalen skal reflektere at en nominee som er custodian har en annen rolle og funksjon i verdikjeden enn en nominee som er distributør.

En custodian er etter avtalen en nominee/forvalter som har inngått avtale med en distributør eller en institusjonell investor om å levere ulike tjenester, som regel knyttet til oppbevaring av finansielle instrumenter, teknisk løsning for formidling av tegninger og innløsninger i leverandørs verdipapirfond, oppgjør mv.

God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling

Verdipapirfondenes forening er en av eierbedriftene i Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut). VFF har sluttet seg til FinAuts bransjenorm «God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling». Bransjenormen er tilgjengelig på nettsiden til FinAut.. FinAut har også laget en digital kommentarutgave hvor de enkelte punktene i bransjenormen utdypes. Kommentarutgaven er til fri bruk i opplæring og som oppslagsverk.

Godtgjørelsesordninger

Anbefalingen gir en veiledning til tolkning av bestemmelsene om godtgjørelsesordninger i forvaltningsselskap for verdipapirfond, jf. vpfl § 2-16 og vpff kap XI.

Anbefalingen omhandler også bestemmelser om godtgjørelsesordninger som gjelder for forvaltningsselskaper som forvalter alternative investeringsfond.

Individualisert kostnadsrapportering

Foreningen anbefaler at forvaltningsselskap for verdipapirfond gir andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister individualisert etterhåndsinformasjon om kostnader knyttet til andelsbeholdning i verdipapirfondet. Anbefalingen gir veiledning om hvordan forvaltningsselskap bør utforme kostnadsrapporteringen til sine kunder. Anbefalingen er utformet i tråd med kravene som stilles til kostnadsrapportering etter reglene i MiFID II og er så langt som mulig utformet i tråd med kravene til ex-post rapportering av kostnader på fondsnivå i European MiFID Template (EMT), utarbeidet av European Working Group (EWG) og videreformidlet av EFAMA.

Innkalling og gjennomføring av andelseiermøte

I henhold til vpfl § 4-17 sjette ledd er departementet gitt hjemmel til å gi utfyllende regler om innkalling og gjennomføring av andelseiermøtet, men slike regler er foreløpig ikke gitt. Skulle det skje, vil denne anbefalingen måtte justeres.

På denne bakgrunn har Verdipapirfondenes forening utarbeidet denne bransjeanbefalingen som inneholder nærmere regler om innkalling og gjennomføring av andelseiermøtet. Anbefalingen omhandler ikke valgmøter.

Internhandler

Bransjeanbefaling omhandler håndtering av handel i verdipapirer mellom to eller flere porteføljer forvaltet av samme selskap.Det kan være flere legetime grunner til at et selskap ønsker å foreta en internhandel. Bl.a. kan dette ofte være kostnadsbesparende. Det er likevel viktig at selskapet har gode rutiner for å sørge for at slike handler gjennomføres til markedspris og er i begge porteføljenes interesse.

Investeringsbegrensninger

Anbefalingen inneholder for det første en gjennomgang av den lovmessige bakgrunnen for dagens plasseringsbestemmelser. Deretter gis det en vurdering av hvordan disse bestemmelsene er å forstå, og denne vurderingen munner ut i en anbefalt praksis som også vil være tilsynsmessig akseptabel.

Kursfastsettelse i aksjefond – forholdet til indeksrelaterte nøkkeltall

Formålet med denne bransjeanbefalingen er å gjøre rede for rutiner som kan legges til grunn ved kursfastsettelsen av aksjefond for å unngå at det oppstår systematiske feil ved beregningen av indeksrelaterte nøkkeltall.

Lite likvide egenkapitalinstrumenter

Anbefalingen inneholder en beskrivelse av rutiner som selskapene anbefales å følge med sikte på å minimere usikkerheten ved verdivurderingen av lite likvide egenkapitalinstrumenter.

Norsk anbefaling om eierstyring

Verdipapirfondenes Forening støtter prinsippene i den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. Denne anbefalingen er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra 9 organisasjoner med nær tilknytning til det norske aksjemarkedet, herunder fra Verdipapirfondenes Forening.

Anbefalingen ligger tilgjengelig på hjemmesidene til Norsk utvalg for eierstyring og selskapskontroll NUES.

Opptak av lån - regelverksforståelse

I forbindelse med at Finanstilsynet opphevet Rundskriv 6/2008 (Opptak av lån for regning av verdipapirfond), har foreningen i samråd med Finanstilsynet fastsatt en ny bransjeanbefaling som erstatter den regelverksforståelsen som kom til uttrykk i det opphevede rundskrivet.

Bransjeanbefalingen gjør rede for forståelsen av regelverket knyttet til verdipapirfondloven § 6-10 (2), og det gis eksempler på situasjoner hvor det vil være i andelseiernes interesse at det kan tas opp kortsiktig lån.

Personlige transaksjoner

Anbefalingen gir en gjennomgåelse av og en veiledning til forståelse av det nye regelverket i verdipapirfondsforskriften knyttet til personlige transaksjoner i finansielle instrumenter, herunder hvilke ansatte og tillitsvalgte som anses å være omfattet av regelverket, samt om krav til interne ordninger. Anbefalingen har retningslinjer om handelsbegrensninger og bindingstid. Hovedformålet med ordningene er å hindre at ansatte utnytter sin posisjon til å oppnå særlige fordeler. Ut over lovens og forskriftens krav gis det en anbefaling om forhåndsklarering av personlige transaksjoner. Forhåndsklareringen skal forestås av selskapets administrerende direktør eller en annen person som har fått administrerende direktørs fullmakt til å gjøre dette.

Styrearbeid i fondsforvaltningsselskaper

Anbefalingen er ment som et hjelpemiddel ved styrearbeidet i selskapene, og har dessuten som mål å bidra til å klargjøre rolle- og ansvarsdelingen mellom eiere, styret og ledelsen i selskapet. Anbefalingen gir en oversikt over den offentligrettslige reguleringen og inneholder dessuten anbefalt praksis på utvalgte området. Dokumentet er blant annet utformet med tanke på å gi en innføring til nyvalgte styremedlemmer. Dokumentet tar utgangspunkt i verdipapirfondlovens bestemmelser, men det vises også til verdipapirhandelloven der dette er relevant for forvaltningsselskaper som også har konsesjon til å drive aktiv forvaltning.

Utøvelse av eierskap

Anbefalingen omfatter oppfølging av eierrettigheter for kundemidler både innen fondsforvaltning og i aktiv (diskresjonær) forvaltning. Den reviderte bransjeanbefalingen er utformet i tråd med EFAMAs «Stewardship Code», og endringene i norsk rett som følge av innarbeidelsen av SRD II (Shareholder Rights Directive – aksjonærrettighetsdirektivet).

Valg av referanseindekser

Formålet med anbefalingen er å bidra til økt bevissthetsnivå i forvaltningsselskapene samt etablering av velfunderte og mer ensartede kriterier forvaltningsselskapene imellom ved valg av referanseindekser for de fondene de forvalter.

Bransjeanbefaling til kundeavtale (finansavtale) etter finansavtaleloven

Ny finansavtalelov trer i kraft for fondsforvaltningsselskap 1. juli 2023. Loven stiller blant annet krav om at kunder av forvaltningsselskap for verdipapirfond må inngå skriftlig kundeavtale med fondsforvaltningsselskapet. Foreningen legger til grunn at kunder som handler verdipapirfond, herunder oppretter spareavtaler, gjennom ekstern distributør, inngår finansavtale direkte med distributøren.

En arbeidsgruppe i regi av foreningen har utarbeidet følgende bransjeanbefaling til finansavtale for kunder som handler verdipapirfond direkte av et fondsforvaltningsselskap. Anbefalingen ble fastsatt av foreningens styre 28. februar 2023, og har i etterkant gjennomgått en ekstern juridisk vurdering.

Det anbefales at avtalen sendes ut sammen med et følgebrev, som i korte trekk forklarer kunden bakgrunnen for den nye avtalen, samt hvordan kunden skal forholde seg til den. Et eksempel på et følgebrev er publisert sammen med bransjeanbefalingen. I eksempelet er det lagt opp til at forvaltningsselskapet må gjøre en vurdering av om det kreves signatur fra eksisterende kunder som foretar nytegninger etter 1. juli.